Ladies Article
Mar 03, 2013  Views 2636
Feb 14, 2013  Views 2472
wfma fjoeÿre Èhjeähdjg fy< fjolfuka ms<shï
Aug 10, 2015  Views 2605
Oct 16, 2013  Views 2520
Aug 09, 2014  Views 2483
Sep 25, 2014  Views 4194
Dec 15, 2014  Views 2488
Sep 13, 2014  Views 2531
  Models mirror
Udari warnakulasooriya
images (10)
Model Miyasi
images (18)
Teena new
images (10)
Ruwangi new soot
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
perada a atha bandig
Seenu Hadin Lowa Pib
Miya Yai Do Manda
Mage Daasama Piyawi
Galin Kala Hadawatha
Bol Pini Watena....
  Films
Dorakada Maarawa
Akkai Nangiy
Cape Karma
NO ADRESSS
Sowndharya
Bomb and Rose
  Cartoons
Dunu Waliga Wanduru
SUPER SHIVA-S2-3
Sakwala Dangakarayo
SUTINMAATINs-2- (282
KUMBICHCHI 24
ALI MALLI MAMAI 124
W;a;Í;r md¾,sfïka;=j .ek wkqrf.ka ;j;a meyeÈ,slsÍula
Jan 15, 2013 12:25 pm
view 3521 times
0 Comments

fï Èkj, W;a;Í;rhs W;a;Í;rhs hkqfjka fnßykafoñka wefikd md¾,sfïka;=fõ isákafka uyck uqo,a .id lk fydreka" md;d,h fufyhjkakka" ;lalähka" ia;%S ¥Ilhka nj ´kEu fofkla okakd lreKla'

 

md¾,sfïka;=j W;a;Í;rhs kï mE,shf.dv ud¨‍ ud¾lÜ tl;a W;a;Í;r úh hq;= njg md¾,sfïka;= ux;%S wkqr l=udr Èidkdhl úiska miq.shod mjdid ;snqKd'

 

fndfyda md¾,sfïka;= ksfhdað;hka úiska W;a;Í;r njg lshd.kakd md¾,sfïka;=fõ fuu W;a;Í;rNdjh ydiHg ,lalrñka miq.shod kej; j;djla wkqr l=udr ux;%Sjrhd woyia olajd ;snqkd'

 

˜‍uykqjr ldo¾ iuDoaê uqo,a fydrlï l<d lsh,d uydêlrKfha kvqjla ;sínd' ;Skaÿj fokak ;sínd i;shla' Bg l,ska mekakd wdKavqjg' uyshx.kfha fikúr;ak,d" Ôú; ldf,gj;a wdfha weu;slula orkak neßfjhs yqiau hkak Tkak fukak' b;ska mekakd wdKavqjg' b;ska uqkafka hflda W;a;Í;rhs lshkafka' wr wfmka .sh ydohd bkakjd ñksyd bkak fld;k;a W;a;Í;r kE .| .ykjd'˜‍

tu ùäfhdaj my;ska'

-f.disma9-

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips