Ladies Article
Sep 29, 2014  Views 2763
id¾:l ldka;djka yeuodu tl jf.a we÷ï w¢kafka wehs''@
Feb 28, 2016  Views 2745
rig lkak lEu fõ,la
Jul 09, 2015  Views 2781
Sep 24, 2014  Views 2748
Aug 20, 2014  Views 2743
Sep 03, 2014  Views 2748
Dec 06, 2012  Views 2744
May 29, 2013  Views 2745
  Models mirror
Kaushalya Udayangani
images (42)
Menaka Peris Preview
images (12)
Madusha Herath
images (9)
Piumi Srinayaka
images (54)
  Song of the Day - Lyrics
awasan liyumai obata
oya asdeka mata adar
Suwanda Hamana Bilid
Alen Welaganna
Nodaka Inna Ba Matan
Hitha Wawannema Na O
  Films
Le Kiri Kandulu
Thahanam Gaha
Rowdy Rathore
Chinnari Devatha
Janelaya
Kannale Ennai Kollat
  Cartoons
MAD 12-16
GIRIPURA ATHTHO 13
Sura Weera Batta 16.
CHUTTAI CHUTTI 20
KUNGFU FOOT (23) 201
Ben Ten Sinhala Cart
W;a;Í;r md¾,sfïka;=j .ek wkqrf.ka ;j;a meyeÈ,slsÍula
Jan 15, 2013 12:25 pm
view 3641 times
0 Comments

fï Èkj, W;a;Í;rhs W;a;Í;rhs hkqfjka fnßykafoñka wefikd md¾,sfïka;=fõ isákafka uyck uqo,a .id lk fydreka" md;d,h fufyhjkakka" ;lalähka" ia;%S ¥Ilhka nj ´kEu fofkla okakd lreKla'

 

md¾,sfïka;=j W;a;Í;rhs kï mE,shf.dv ud¨‍ ud¾lÜ tl;a W;a;Í;r úh hq;= njg md¾,sfïka;= ux;%S wkqr l=udr Èidkdhl úiska miq.shod mjdid ;snqKd'

 

fndfyda md¾,sfïka;= ksfhdað;hka úiska W;a;Í;r njg lshd.kakd md¾,sfïka;=fõ fuu W;a;Í;rNdjh ydiHg ,lalrñka miq.shod kej; j;djla wkqr l=udr ux;%Sjrhd woyia olajd ;snqkd'

 

˜‍uykqjr ldo¾ iuDoaê uqo,a fydrlï l<d lsh,d uydêlrKfha kvqjla ;sínd' ;Skaÿj fokak ;sínd i;shla' Bg l,ska mekakd wdKavqjg' uyshx.kfha fikúr;ak,d" Ôú; ldf,gj;a wdfha weu;slula orkak neßfjhs yqiau hkak Tkak fukak' b;ska mekakd wdKavqjg' b;ska uqkafka hflda W;a;Í;rhs lshkafka' wr wfmka .sh ydohd bkakjd ñksyd bkak fld;k;a W;a;Í;r kE .| .ykjd'˜‍

tu ùäfhdaj my;ska'

-f.disma9-

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips