Ladies Article
Mar 03, 2013  Views 2775
Jan 21, 2013  Views 2766
Jun 08, 2013  Views 2780
lsßyekao jHxckh wjYH o%jH
Sep 22, 2017  Views 2785
Nov 26, 2012  Views 2784
wl,g ysi flia .e,ùu j,lajk wdldr
Feb 15, 2016  Views 2783
fiu we;sjk yeá yd kik yeá
Dec 26, 2017  Views 2782
,sx.dY%s; m%foaYfha we;sjk frda.S ;;a;ajhka
Aug 09, 2012  Views 2785
  Models mirror
Chanchala Warnakulasuriya Birth Day
images (51)
Best Dressed at HSBC
images (18)
woshika
images (17)
dananjani-bandara
images (14)
  Song of the Day - Lyrics
Heenayakda Me
Rahase Hadana Apa Ha
oya asdeka mata adar
A Neela Nethu Sala
Mandaram Wehi
Mathake Hasarel Nage
  Films
Parthale Paravasam
Will You Marry Me
Super Six
Anda Manda 2
Daruwane
Piranha
  Cartoons
Mee Massee 22
RIDI HIRU 12-13
IVONGE MAGIC PONIYA
Yakaari Sinhala Cart
Yakaari Sinhala Cart
SCOOBY DOO (60) 2014
fyÈhla jQ ;reK ìß| urd oud .,aj,lg mek Èú kid.;a Ydjia;smqr ieñhd ) Video & Photos
Mar 29, 2018 09:09 pm
view 3774 times
0 Comments

fyÈhla jQ ;reK ìß| urd oud .,aj,lg mek Èú kid.;a Ydjia;smqr ieñhd ) Video & Photos

udi 5l ì<s¢hl=;a isákjÆ''''
ñhf.dia we;af;a fk¨ïjej .%dóh frdayf,a fiajh l< fyÈhla'''

;u ìß| ;shqKq wdhqOhlska myr§ >d;kh lr ishÈú ydkslr.;a ieñfhl= ms<sn| mqj;la wkqrdOmqr Ydjia;smqr m%foaYfhka jd¾;d jqKd'

Bfha ^28& rd;%Ssfha fuu >d;kh isÿj we;s w;r miqj wod< ieñhd o j;=r msreKq .,a j,lg mek ishÈú ydkslrf.k we;s njhs fmd,Sish i|yka lf<a'

fuf,i >d;khg ,laj we;af;a Ydjia;smqr m%foaYfha mÈxÑ 31 yeúßÈ wkqrdOmqr ) fk¨ïjej .%dóh frdayf,a fiajh l< fyÈhla'


Tjqka fofokdg udi 5 l muK ì<s¢hla o isák njghs jd¾;d jkafka'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips