Ladies Article
iS*qâ iame.á
Feb 13, 2018  Views 104
Dec 15, 2014  Views 2442
Aug 19, 2014  Views 2448
Oct 20, 2012  Views 2549
mshhqre ms<sld y÷kd.ekSfuka iqjlr.; yelshs
Sep 30, 2015  Views 2466
Sep 14, 2014  Views 2494
Oct 09, 2012  Views 2480
May 29, 2013  Views 2483
  Models mirror
isadora
images (7)
Irudini Umali Thilakaratne
images (28)
Nayana and Gayathri at Chennai
images (9)
Adisha-Shehani
images (16)
  Song of the Day - Lyrics
Dawasak pala nathi h
Kath Kawuruwath
Me Mey Gaha Yata
Malak Une Ai Nuba Ma
Jagan Mohini [ Saras
Nathi Wenna Deyak Na
  Films
R...RAJ KUMAR 2014
Pembara Madhu - Sinh
Maaveeran
uththara sinhala fil
Maine Pyaar Kyun Kiy
Thanks Maa
  Cartoons
Chandi Sinhala Carto
12_Wanasara
MAYA BANDAHNA 24
Sylvester and tweety
HADAWADA KELLO 12-04
Boola -71
wfrdaiagd¾ia ix.S; m%ix.h hqO msáhla jQ yeá ) Video
Apr 07, 2018 12:22 pm
view 239 times
0 Comments

wfrdaiagd¾ia ix.S; m%ix.h hqO msáhla jQ yeá ) Video

úYd, uqo,la f.jd ixúOdkh l< ix.S; m%ix.hla w;r u. k;r lsÍu fya;=fjka .egqula we;s ù ;sfnkjd' ta vqndhs ys mej;s wfrdaiagd¾ia ix.S; lKavdhu ix.S;fhka odhl jQ m%ix.fhÈhs' fuu m%ix.h w;r u. k;r lr we;af;a trg rcfha wjux.,Hla fya;=fjka nj;a ioyka fjkjd'

ix.S; m%ix.h w;r;=r we;sjQ .egqula fya;=fjka ix.S; WmlrKj,g isÿjQ wd,dNdydks oelafjk PdhrEm fm<la f*ianqla fj; tlaj ;sfnkjd'

fuu isÿùu idcd ys ix.S; m%ix.hla w;r;=r isÿjQjla njgo iudc udOH Tiafia f;dr;=re jd¾;d jkjd'

wod< isÿùug fya;=ù we;s njg mjikafka yÈiaisfha we;sjQ ;;ajhla fya;=fjka ix.S; m%ix.h ksu lsÍug ;SrKh lsÍu njhs tu jd¾;d fmkajdfokafka'


flfia fj;;a fï ms<sn|j fuf;la ksYaÑ; f;dr;=rla jd¾;d ù kE' fï w;r wod< isÿùfuka lsisfjl=g;a ydkshla isÿj fkdue;s nj;a ix.S; WmlrKj,g oeä w,dNydks isÿj we;s nj;a jeäÿrg;a jd¾;djkjd' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips