Ladies Article
Feb 05, 2013  Views 2485
May 18, 2015  Views 2630
uqx ñY% t<j¿ n.¾
Jan 19, 2017  Views 568
Mar 13, 2013  Views 2685
Tn <.Û ksrka;rfhka .ejfik cx.u ÿrl:kh ksid Tng isÿjk ydks
Feb 13, 2018  Views 176
fldkao ßfokjd bjikak neye
Apr 09, 2015  Views 2505
Tn;a ks;r uq;%d wdidok j,g uqyqK mdkjdo
Mar 01, 2017  Views 506
fulaisldkq f.dajd u,a lrsh
Jul 27, 2017  Views 1063
  Models mirror
Shruthi
images (7)
Rishe Angle
images (33)
Kavindya Adikari- Kavii
images (49)
Miss Earth 2013
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Selena Pinne
Mage Duwe Oba Awadiy
wassanayata
Visekara Arumaththi
Rangahala
Ko Ma Pathu Obe Adar
  Films
Nombara Eke Chandiya
Marumagal
aksharaya sinhala fi
Bruce Willis Star 20
Sweet Angel
Blood Legend
  Cartoons
CHUTTAI CHUTTI 36
ROARY THE RACING CAR
Rosa Achchi -19
HADAWADA KELLO 01-10
PENGUINS OF MADAGASC
SUTINMAATINs-2- (419
jdyk ;onoh ksid r;= lÜg mekmq fmd,sia ks,Odßhd l=reKE., Big Match fm<md,shg iyNd.SjQ mdi,a isiqkag myrÿkakq yeá fukak ) ùäfhda
Apr 10, 2018 10:53 am
view 3524 times
0 Comments

jdyk ;onoh ksid r;= lÜg mekmq fmd,sia ks,Odßhd l=reKE., Big Match fm<md,shg iyNd.SjQ mdi,a isiqkag myrÿkakq yeá fukak ) ùäfhda


Big Match fm,md,s .ek fï ojiaj, ks;ru jf.a wykak olskak ,efnkjd'
miq.sh ojil St Anne’s iy u,shfoaj úoHd,h w;r meje;ajqKq Big Match tlg l<ska fm,md,shla ;snqKd'
h;=remeÈ 300 lg jeä m%udKhla fuhg iyNd.s lr ;snqKd'
fï ksidu l=reKE., k.rfha wêl jdyk ;onohla we;sjQ njhs m%foaYjdiSka mejiqfõ'
rdcldßfha fh§ isá fmd,sia ks,Odßfhl=f.a r;= lÜg mek ;snqfKa St Anne’s Collage Big Match fm,md,shg iyNd.SjQ isiqkaf.a fï h;=remeÈ ksid we;sjqKq jdyk ;onoh ksid'
Tyq úiska fm,md,shg h;=remeÈj,ska iyNd.SjqKq isiqkag myrfok ùäfhdajla fï jkúg wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjñka ;sfnkjd'

fï tu ùäfhdajhs''


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *