Ladies Article
ú,dis;d
Jul 01, 2016  Views 2636
Nov 26, 2012  Views 2465
uqyqKg .e<fmk f,i weysneu ilid .kakd yeá
Jul 11, 2015  Views 3759
Sep 07, 2014  Views 2407
Tima Èkj, ms<smeÈh hq;= j;a ms<sfj;a
Mar 08, 2014  Views 2503
Jun 28, 2013  Views 2505
uqo,a miqmi yUd .syska wjidkfha kej;=fKa ,sx.dY%s; frda. idhkhl
Dec 23, 2017  Views 121
wêl f,i ;ryhEu woaNQ; pß;j,ska fj,S"
Oct 22, 2012  Views 2381
  Models mirror
Jacqueline Fernandez
images (52)
Nishadhi blue
images (8)
Miss Veet Beautiful Legs
images (0)
Menaka Peris Preview
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Digu Daasa
Asuweda Kawrun Ho Ob
Mal Pipi Wasanthaye
Mathakayan Obe Sithe
Ase Mathuwana
Thanikama huru denet
  Films
Dorakada Marava
Meharbaan 2014
Undaya
Challengers
My Wife is A gangste
Aranmanai
  Cartoons
Kadiyai Thadiyai
KUNGFU FOOT (23) 201
Fantastic Four 16
AUSTIN and JUSTIN 20
ROBINSON ANDARAYA 13
BRO -38
jdyk ;onoh ksid r;= lÜg mekmq fmd,sia ks,Odßhd l=reKE., Big Match fm<md,shg iyNd.SjQ mdi,a isiqkag myrÿkakq yeá fukak ) ùäfhda
Apr 10, 2018 10:53 am
view 222 times
0 Comments

jdyk ;onoh ksid r;= lÜg mekmq fmd,sia ks,Odßhd l=reKE., Big Match fm<md,shg iyNd.SjQ mdi,a isiqkag myrÿkakq yeá fukak ) ùäfhda


Big Match fm,md,s .ek fï ojiaj, ks;ru jf.a wykak olskak ,efnkjd'
miq.sh ojil St Anne’s iy u,shfoaj úoHd,h w;r meje;ajqKq Big Match tlg l<ska fm,md,shla ;snqKd'
h;=remeÈ 300 lg jeä m%udKhla fuhg iyNd.s lr ;snqKd'
fï ksidu l=reKE., k.rfha wêl jdyk ;onohla we;sjQ njhs m%foaYjdiSka mejiqfõ'
rdcldßfha fh§ isá fmd,sia ks,Odßfhl=f.a r;= lÜg mek ;snqfKa St Anne’s Collage Big Match fm,md,shg iyNd.SjQ isiqkaf.a fï h;=remeÈ ksid we;sjqKq jdyk ;onoh ksid'
Tyq úiska fm,md,shg h;=remeÈj,ska iyNd.SjqKq isiqkag myrfok ùäfhdajla fï jkúg wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjñka ;sfnkjd'

fï tu ùäfhdajhs''


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips