Ladies Article
Mar 06, 2015  Views 3045
Mar 25, 2013  Views 2656
Dec 10, 2013  Views 2531
Aug 14, 2014  Views 2490
Jul 29, 2014  Views 2502
Tfí ksjfi;a fmd,a f.äh ì|,d fmd,a j;=r ál úislrkjo''@ - fï l;dj lsfhõfjd;a Tn ljodj;a ta foa lrk tlla keye
Jan 07, 2018  Views 120
Jun 08, 2015  Views 2751
Mar 01, 2015  Views 2535
  Models mirror
Kethaki
images (7)
Kaushalya Madhavis
images (0)
Lakshika
images (18)
Madusha Ramasinghe
images (25)
  Song of the Day - Lyrics
Perada Mawusina
Seeth Arane
Sihina Lowak Dutuwa
Visekara Arumaththi
danena duk vedana hi
Oba Mata Tharuwaki G
  Films
Oru Kalluriyin Katha
YAKEK BENDAN Stage D
Madara Parasathu
Kama Suthra
Aanmai Thavarael
Dhamayanthi Varugira
  Cartoons
Raja KesBeywo -2-35
WALAS MULLA (85) 201
SELLAM GEDARA 21
TOMIYAI KITIYAI 10
Wana Dahane Mithuro
JUNGLE BOOK - 11
,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',
Apr 12, 2018 02:10 pm
view 3422 times
0 Comments

ÿIKhg ,la jQ ckm%sh ks<sh Wvqlh ksrej;ska uymdf¾


,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',

,wka;sug wiNH ùäfhda fmkajñka ÿIKh l<d'',

jhi wjqreÿ 34 l bka§h f;<s.= ks,shla jk Sri Reddy j ckm%sh bka§h ksIamdoljrfhl=f.a mq;l= ÿIKh l< njg weh fpdaokd lrkjd' wehj ÿIKh lr we;af;a wiNH ùäfhda fmkajñka njhs mejfikafka' ta fya;=fjka weh wmyiq;djhg yd widOdrKhg ,laj we;s nj lshk ks<sh fuu widOdrhkg ksis mshjrla .kakehs b,a,ñka Wvq ksrej;ska uyd mdf¾ Wmjdihlao lr ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' kuq;a wehf.a instagram .sKqfï weh;a wehj ÿIKhg ,la l< ;reKhd;a iu. iómj isáñka .;a PdhdrEm uqod yer ;sfnkjd'


,Tyq È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d' uq,skau udj iagqäfhda tlg tlalf.k .shd jevlg lsh,d'' kuq;a Tyq lrk jevla uu oelafla keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs Tyq ug ta jf.a fhdackdjla lf<a" ta;a tlalu wiNH ùäfhda ug fmkakqjd' tajd fmkajñka n,y;aldrfhka udj ÿIKh l<d''Tyq fydou f;,s.= iskudmg wOHlaIjrfhlaf.a mqf;la''',

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips