Ladies Article
je yoj;g muKla fkdj
Aug 22, 2012  Views 2624
ksfjfia m%Odk fodrg fye`ou osYdj
Feb 26, 2014  Views 2645
fpdla,Ü iy udIafuf,da iekaâúÉ
Jan 18, 2018  Views 194
Aug 09, 2013  Views 2982
f.or jev myiqjg lr .ekSug
Aug 28, 2014  Views 2725
W!re uia l¿ .ïñßia jHxckh
Dec 20, 2017  Views 257
Jun 11, 2013  Views 2696
Yla;sh jvk fldf,diagfrda,a kik ¥ßhka
Jul 02, 2018  Views 97
  Models mirror
Ilamai Oonjal Movie Hot Stills
images (9)
Rithika Kodithuwakku
images (123)
pooja atapattu
images (9)
miss sri lanka 2013
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
wassanayata
Amma Sandaki
Ma Neth Kadalle
Seenu Hadin Lowa Pib
Gamane Gim Niw Eda
maharagamata wahinna
  Films
Mera Haque
Pain
Evacuate Earth
Hadu Wassak Sinhala
100 Days with Mr. Ar
Kantri
  Cartoons
AUSTIN and& JUSTIN 2
Sinhala Cartoon
ROBIN HOOD - 44
HORA POLICE (41) 201
TIN TIN (27)
SCOOBY DOO (75) 2014
,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',
Apr 12, 2018 02:10 pm
view 3690 times
0 Comments

ÿIKhg ,la jQ ckm%sh ks<sh Wvqlh ksrej;ska uymdf¾


,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',

,wka;sug wiNH ùäfhda fmkajñka ÿIKh l<d'',

jhi wjqreÿ 34 l bka§h f;<s.= ks,shla jk Sri Reddy j ckm%sh bka§h ksIamdoljrfhl=f.a mq;l= ÿIKh l< njg weh fpdaokd lrkjd' wehj ÿIKh lr we;af;a wiNH ùäfhda fmkajñka njhs mejfikafka' ta fya;=fjka weh wmyiq;djhg yd widOdrKhg ,laj we;s nj lshk ks<sh fuu widOdrhkg ksis mshjrla .kakehs b,a,ñka Wvq ksrej;ska uyd mdf¾ Wmjdihlao lr ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' kuq;a wehf.a instagram .sKqfï weh;a wehj ÿIKhg ,la l< ;reKhd;a iu. iómj isáñka .;a PdhdrEm uqod yer ;sfnkjd'


,Tyq È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d' uq,skau udj iagqäfhda tlg tlalf.k .shd jevlg lsh,d'' kuq;a Tyq lrk jevla uu oelafla keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs Tyq ug ta jf.a fhdackdjla lf<a" ta;a tlalu wiNH ùäfhda ug fmkakqjd' tajd fmkajñka n,y;aldrfhka udj ÿIKh l<d''Tyq fydou f;,s.= iskudmg wOHlaIjrfhlaf.a mqf;la''',

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips