Ladies Article
Feb 05, 2013  Views 2416
riu ri fmdf,dia ud¿jla yod.kak fukak`
Mar 16, 2017  Views 616
wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd
Nov 30, 2016  Views 622
fodia;rg yßhg f,fâ lshkafka fufyuhs
Feb 21, 2018  Views 83
Sep 26, 2014  Views 2485
re,x msÜgq
Oct 26, 2017  Views 462
Oct 11, 2013  Views 2400
Oct 30, 2012  Views 3545
  Models mirror
Natasha
images (6)
sadinsa
images (14)
kaushalya udayangani
images (42)
stephanie siriwardhana new
images (5)
  Song of the Day - Lyrics
Obage Sewane
payana ira pana kage
Mal Pokuru Pokuru Ay
Mw Awrudu Kale [ Pal
Miya Yai Do Manda
Daladaa Hamuduruwane
  Films
NO ADRESSS
Forbidden Fruit
Janelaya Sinhala Ful
Chanda Kinnari
Kismet Love Paisa Di
Vala In London
  Cartoons
Sinbad cartoon
Sinhala Dubbed - Din
Sylvester Tweety
BEN10- OMNIVERSE (24
Kidi Toon
Ben 10 Sinhala Carto
,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',
Apr 12, 2018 02:10 pm
view 359 times
0 Comments

ÿIKhg ,la jQ ckm%sh ks<sh Wvqlh ksrej;ska uymdf¾


,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',

,wka;sug wiNH ùäfhda fmkajñka ÿIKh l<d'',

jhi wjqreÿ 34 l bka§h f;<s.= ks,shla jk Sri Reddy j ckm%sh bka§h ksIamdoljrfhl=f.a mq;l= ÿIKh l< njg weh fpdaokd lrkjd' wehj ÿIKh lr we;af;a wiNH ùäfhda fmkajñka njhs mejfikafka' ta fya;=fjka weh wmyiq;djhg yd widOdrKhg ,laj we;s nj lshk ks<sh fuu widOdrhkg ksis mshjrla .kakehs b,a,ñka Wvq ksrej;ska uyd mdf¾ Wmjdihlao lr ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' kuq;a wehf.a instagram .sKqfï weh;a wehj ÿIKhg ,la l< ;reKhd;a iu. iómj isáñka .;a PdhdrEm uqod yer ;sfnkjd'


,Tyq È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d' uq,skau udj iagqäfhda tlg tlalf.k .shd jevlg lsh,d'' kuq;a Tyq lrk jevla uu oelafla keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs Tyq ug ta jf.a fhdackdjla lf<a" ta;a tlalu wiNH ùäfhda ug fmkakqjd' tajd fmkajñka n,y;aldrfhka udj ÿIKh l<d''Tyq fydou f;,s.= iskudmg wOHlaIjrfhlaf.a mqf;la''',

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips