Ladies Article
Jan 21, 2013  Views 2605
Nov 13, 2012  Views 2509
Mar 20, 2013  Views 2548
Mar 17, 2013  Views 2466
Nov 26, 2012  Views 2880
fldaK udi j, ksjdi iE§u iqno@
Jul 17, 2014  Views 2534
wjq,a ù hk mjq,a Èúhg iïm; f.fkk orefjla‌ ,nd.ekSu
Feb 07, 2018  Views 199
Jul 15, 2014  Views 2499
  Models mirror
Rohitha Rajapaksha and tatoyana lee
images (10)
Bollywood Mantra - Model - Fallon M
images (0)
Nishadhi blue
images (8)
Jacqueline Fernandez
images (52)
  Song of the Day - Lyrics
Asuweda Kawrun Ho Ob
Alen Welaganna
Watena Kandulu Pisal
Sujatha Diyani Theme
gaman magak thibunad
Seethala sulagak wen
  Films
Ran Kevita 2
Krishnam Vande Jagad
IniAvan Sinhala Movi
Especial Adultos Per
Sunsun Nosunsun
Dolosmahe Pahana
  Cartoons
CHUTTE-11
Ben Ten Sinhala Cart
Sinbad Sinhala Carto
KIRISHNA KUMARUGE KA
SIRI BARA PURA -r17
SUTINMAATIN (140) 20
,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',
Apr 12, 2018 02:10 pm
view 3536 times
0 Comments

ÿIKhg ,la jQ ckm%sh ks<sh Wvqlh ksrej;ska uymdf¾


,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',

,wka;sug wiNH ùäfhda fmkajñka ÿIKh l<d'',

jhi wjqreÿ 34 l bka§h f;<s.= ks,shla jk Sri Reddy j ckm%sh bka§h ksIamdoljrfhl=f.a mq;l= ÿIKh l< njg weh fpdaokd lrkjd' wehj ÿIKh lr we;af;a wiNH ùäfhda fmkajñka njhs mejfikafka' ta fya;=fjka weh wmyiq;djhg yd widOdrKhg ,laj we;s nj lshk ks<sh fuu widOdrhkg ksis mshjrla .kakehs b,a,ñka Wvq ksrej;ska uyd mdf¾ Wmjdihlao lr ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' kuq;a wehf.a instagram .sKqfï weh;a wehj ÿIKhg ,la l< ;reKhd;a iu. iómj isáñka .;a PdhdrEm uqod yer ;sfnkjd'


,Tyq È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d' uq,skau udj iagqäfhda tlg tlalf.k .shd jevlg lsh,d'' kuq;a Tyq lrk jevla uu oelafla keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs Tyq ug ta jf.a fhdackdjla lf<a" ta;a tlalu wiNH ùäfhda ug fmkakqjd' tajd fmkajñka n,y;aldrfhka udj ÿIKh l<d''Tyq fydou f;,s.= iskudmg wOHlaIjrfhlaf.a mqf;la''',

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *