Ladies Article
v%h¾ tl ysifliaj,g fyd|o@ krlo@
Jul 11, 2014  Views 2783
Sep 29, 2014  Views 2812
wdydr yd fmdaIKh
Dec 06, 2016  Views 2771
Aug 18, 2012  Views 2785
Aug 09, 2013  Views 2775
Nov 29, 2012  Views 2790
Aug 20, 2014  Views 2782
YÍr Yla;sh jeä ÈhqKqjg fldakd wdikh 
Jul 14, 2014  Views 2774
  Models mirror
Charuka
images (11)
Minela model
images (8)
Lakshika
images (18)
iwon kristry
images (4)
  Song of the Day - Lyrics
Laa Rosa
Hamadama Hadana Sith
wassanayata
Sanda Ra Magr Dasa M
Bo Maluwe Mal
Hadana Pana Nala Yad
  Films
Comedy Movies 2015 E
Rough Latest Telugu
Mad Man
Dont Cry Mommy 2012
Anithya
Gini Kirilli
  Cartoons
Jackie Chan Adventur
Sepa Duka Harana Mee
Transformers (34) 20
Cow The Boy Sinhala
TIN TIN (24)
KADIYAI THADIYAI (14
,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',
Apr 12, 2018 02:10 pm
view 3773 times
0 Comments

ÿIKhg ,la jQ ckm%sh ks<sh Wvqlh ksrej;ska uymdf¾


,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',

,wka;sug wiNH ùäfhda fmkajñka ÿIKh l<d'',

jhi wjqreÿ 34 l bka§h f;<s.= ks,shla jk Sri Reddy j ckm%sh bka§h ksIamdoljrfhl=f.a mq;l= ÿIKh l< njg weh fpdaokd lrkjd' wehj ÿIKh lr we;af;a wiNH ùäfhda fmkajñka njhs mejfikafka' ta fya;=fjka weh wmyiq;djhg yd widOdrKhg ,laj we;s nj lshk ks<sh fuu widOdrhkg ksis mshjrla .kakehs b,a,ñka Wvq ksrej;ska uyd mdf¾ Wmjdihlao lr ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' kuq;a wehf.a instagram .sKqfï weh;a wehj ÿIKhg ,la l< ;reKhd;a iu. iómj isáñka .;a PdhdrEm uqod yer ;sfnkjd'


,Tyq È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d' uq,skau udj iagqäfhda tlg tlalf.k .shd jevlg lsh,d'' kuq;a Tyq lrk jevla uu oelafla keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs Tyq ug ta jf.a fhdackdjla lf<a" ta;a tlalu wiNH ùäfhda ug fmkakqjd' tajd fmkajñka n,y;aldrfhka udj ÿIKh l<d''Tyq fydou f;,s.= iskudmg wOHlaIjrfhlaf.a mqf;la''',

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips