Ladies Article
Nov 18, 2013  Views 2799
Dec 18, 2018  Views 134
bkagúõ hkak nho@ fï fmdhskaÜia 10 TÆfj ;shka .sfhd;a fcdí tl f.dfâ f.dv
Aug 10, 2016  Views 2824
l=vd <uqka leu;s mdka frda,aia
Oct 04, 2018  Views 2894
remsh,a 15000 lska ´lsâ j.djla
Feb 13, 2014  Views 2875
foudmshka iy orejka ks;ru rKavq irej,a lr.kafka wehs@
Jul 12, 2015  Views 2820
mdka j,ska mSid yo, n,uqo@
Jan 08, 2018  Views 2807
Oct 28, 2013  Views 2819
  Models mirror
Miss India Beauties Wentto Galle
images (78)
biancas birthday
images (22)
Taapsee In Veera
images (0)
Madhavee Wathsala Anthony
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Pembara Nethakin Had
kohe ho hindi nam ob
Kath Kawuruwath
Oba Mata Tharuwaki G
Samanmal Piyalle
Rosa Thol Sibim Thol
  Films
Sangeetha
Action Movies 2014
Pissu Pooso
Paya Enna Hiruse
Midnight FM 2010
Ranja Full Sinhala M
  Cartoons
Dunu Waliga Waduru R
Sura Weera Batta 31.
Dunu Waliga Wanduru
Ben 10 Sinhala Carto
TOMIYAI KITIYAI 06
GLADIATORS -04
,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',
Apr 12, 2018 02:10 pm
view 4011 times
0 Comments

ÿIKhg ,la jQ ckm%sh ks<sh Wvqlh ksrej;ska uymdf¾


,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',

,wka;sug wiNH ùäfhda fmkajñka ÿIKh l<d'',

jhi wjqreÿ 34 l bka§h f;<s.= ks,shla jk Sri Reddy j ckm%sh bka§h ksIamdoljrfhl=f.a mq;l= ÿIKh l< njg weh fpdaokd lrkjd' wehj ÿIKh lr we;af;a wiNH ùäfhda fmkajñka njhs mejfikafka' ta fya;=fjka weh wmyiq;djhg yd widOdrKhg ,laj we;s nj lshk ks<sh fuu widOdrhkg ksis mshjrla .kakehs b,a,ñka Wvq ksrej;ska uyd mdf¾ Wmjdihlao lr ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' kuq;a wehf.a instagram .sKqfï weh;a wehj ÿIKhg ,la l< ;reKhd;a iu. iómj isáñka .;a PdhdrEm uqod yer ;sfnkjd'


,Tyq È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d' uq,skau udj iagqäfhda tlg tlalf.k .shd jevlg lsh,d'' kuq;a Tyq lrk jevla uu oelafla keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs Tyq ug ta jf.a fhdackdjla lf<a" ta;a tlalu wiNH ùäfhda ug fmkakqjd' tajd fmkajñka n,y;aldrfhka udj ÿIKh l<d''Tyq fydou f;,s.= iskudmg wOHlaIjrfhlaf.a mqf;la''',

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *