Ladies Article
Oct 29, 2014  Views 2464
Dec 05, 2013  Views 2495
uf.a ñ;=ßhka yd ii|d ne,Sfï§ uf.a isrer b;d l=vdh'
Aug 08, 2012  Views 2438
Aug 12, 2013  Views 2510
Mar 13, 2015  Views 2381
Jul 17, 2013  Views 2543
Aug 14, 2014  Views 2447
Tn kdia;s fkdlr idmamq hkak okak flfklao<
May 28, 2014  Views 2502
  Models mirror
Nadeesha Ilangakon
images (9)
lochi trezzelle
images (9)
Udari Kaushalya
images (40)
Melanie Cami
images (40)
  Song of the Day - Lyrics
manamalaka pana umma
Sadahiru Tharaka
Bo Maluwe Mal
Sudu Mudu Rala Pela
Nihanda Gamane (Bamb
Seethala sulagak wen
  Films
Johnny
Gini Awi Saha Gini K
Ran Kevita 2
Abhinikmana Sinhala
Yasaisuru
Heroine 2012
  Cartoons
SELLAM GEWATTA-25
MAYA BANDAHNA 10
KUNG FU (52) 2014-12
MAYA BANDAHNA-s2- 08
Yakaari
Ben 10
,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',
Apr 12, 2018 02:10 pm
view 342 times
0 Comments

ÿIKhg ,la jQ ckm%sh ks<sh Wvqlh ksrej;ska uymdf¾


,È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d'',

,wka;sug wiNH ùäfhda fmkajñka ÿIKh l<d'',

jhi wjqreÿ 34 l bka§h f;<s.= ks,shla jk Sri Reddy j ckm%sh bka§h ksIamdoljrfhl=f.a mq;l= ÿIKh l< njg weh fpdaokd lrkjd' wehj ÿIKh lr we;af;a wiNH ùäfhda fmkajñka njhs mejfikafka' ta fya;=fjka weh wmyiq;djhg yd widOdrKhg ,laj we;s nj lshk ks<sh fuu widOdrhkg ksis mshjrla .kakehs b,a,ñka Wvq ksrej;ska uyd mdf¾ Wmjdihlao lr ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' kuq;a wehf.a instagram .sKqfï weh;a wehj ÿIKhg ,la l< ;reKhd;a iu. iómj isáñka .;a PdhdrEm uqod yer ;sfnkjd'


,Tyq È.ska È.gu Tyq;a tlal ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajkak ug n, l<d' uq,skau udj iagqäfhda tlg tlalf.k .shd jevlg lsh,d'' kuq;a Tyq lrk jevla uu oelafla keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs Tyq ug ta jf.a fhdackdjla lf<a" ta;a tlalu wiNH ùäfhda ug fmkakqjd' tajd fmkajñka n,y;aldrfhka udj ÿIKh l<d''Tyq fydou f;,s.= iskudmg wOHlaIjrfhlaf.a mqf;la''',

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips