Ladies Article
l+ksiaika ;lald,s f;ïmrdÿj
Mar 09, 2018  Views 2812
Jul 10, 2014  Views 2777
WoEik wdydr fjsf,a jeo.;alu
Nov 25, 2016  Views 2787
fvksu oeka jeäl,a w`Èkak neßo
Aug 18, 2016  Views 2777
wkj¾: kdufhka orejka wu;kafka wehs@
Aug 30, 2012  Views 2779
ly f,a ms<sldjla‌ iqjlrhs
Jan 08, 2018  Views 2773
Mar 02, 2015  Views 2791
Aug 07, 2012  Views 2826
  Models mirror
Umesha
images (7)
Chandimal Jayasinghe Birthday
images (67)
Aruni Madusha Rajapaksha
images (22)
Piyumis engagement
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Premaya Puda Di Awas
Nan Suran Bathiyen P
sihina kandak obe ad
Magema Chithakaya Aw
Sihina Lowak Dutuwa
Sudu Mudu Rala Pela
  Films
Chupke Chupke
Papi Bengla
Re Deniyal Dawal Mig
GOD OF WAR
Soldier
gayathri
  Cartoons
Pink 17.07.2013
VEERA-2 (26) 2015-12
Sihina Kumari -05
Billiyai Buddyai -22
Pink Panther 24-06-
DUCK DODGERS (08)
 ueÉ tl n,kak wdmq wkqIaldg yÈisfha Call tlla wrka flda,s f,daflg fmakak lshmq foa  ) Video & Photos
Apr 16, 2018 11:14 am
view 3774 times
0 Comments

 ueÉ tl n,kak wdmq wkqIaldg yÈisfha Call tlla wrka flda,s f,daflg fmakak lshmq foa  ) Video & Photos

miq.sh isl=rdod Èkfha Royal Challengers Bangalore iy King~s XI Punjab w;r nex.f,darfha meje;ajqKq IPL ;r.h keröug fnd,sjqâ ks,s wkqIald Y¾ud weú;a isáhd'

fujr wkqIaldf.a ieñhd úrdÜ flda,s ;r.jÈkafka Royal Challengers Bangalore lKavdhughs'


flfia fj;;a úrdÜ flda,s IPL fi,a,ï lrkfldg w;afmd,ika§ wkqIald Y¾ud Tyqj Èß.ekajQjd'

tys§ flda,sf.a àï tl ueÉ tl Èkak ksid wkqIald ysáfha udr i;=glska''

ta jf.au ueÉ tl bjr jqKdu flda,s wkqIaldg flda,a tlla wrf.k T;kska whska fjkak lsh,d lshmq isoaêhl=;a krUkafkl=f.a cx.u ÿrl;kfha ùäfhda .;fj,d ;snqKd''

tu ùäfhdaj fï jk úg wka;¾Pd,fha fõ.fhka me;sfrkak;a mgkaf.k ;sfnkjd'

wod< isÿùu my;ska n,kak  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips