Ladies Article
<dÿre ,m y÷kd.kak
Mar 01, 2014  Views 2760
Aug 11, 2013  Views 2749
Apr 01, 2013  Views 2750
fpdl,Ü whsisx lS%ï
Dec 02, 2016  Views 2745
;dhs .ia,nq i,do
Feb 28, 2016  Views 2753
Aug 29, 2013  Views 2750
ore iïm;lg odhl úh yels äïn m%odkh
Feb 28, 2015  Views 2746
Nov 09, 2012  Views 2742
  Models mirror
Udari new
images (17)
Aruni among
images (13)
Menaka Maduwanthi
images (23)
Miss Universe 2013- bikini
images (43)
  Song of the Day - Lyrics
Yadamin Banda Wilang
Pata Pata Mal
Kawada Ho
Punchi Panthiwala Sa
Obage Sewane
Dayabarawa Kandulu U
  Films
100 Days with Mr. Ar
Chooda Manikkaya
Baby And Me
agara dagara
Love 2013 Indian Rom
Mussa
  Cartoons
Kidi Toon
HORA POLICE (28) 201
Mini Toon Sinhala Ca
Cow The Boy Sinhala
Wana Dahane Mithuro
MAD
ðj;a jqKd we;s ug uefrkak ´k'' lshQ úoHd{hd rcfha wjirfhka ish Èú ydks lr.kshs
May 12, 2018 11:47 am
view 3654 times
0 Comments

ðj;a jqKd we;s ug uefrkak ´k'' lshQ úoHd{hd rcfha wjirfhka ish Èú ydks lr.kshs

david gudal lshkafka Tiag%ේ,shdkqfjla' Tyq jD;a;Sfhka úoHd{fhla' jhi wjqreÿ 104 hs' Tyq ðj;a jQ ld,fha i;=áka ðj;a jqKd tksid oeka Tyqg ñh hdug wjYH nj lshkjd' Bg wjir b,a,ñka" iaúÜi¾,ka;hg f.dia isá fåúÙ .=fvda,ag ‘iyk urKhla’ f,i Èú kid .ekSug wjir ysñj ;sfnkjd'

fåúÙ .=fvda,ag udrl frda.hla fkd;snqKq kuq;a" Tyq ;rfha lshd isáfha Tyqg Ôj;a fjkak fya;=jla ke;s nj;a" Tyqg uefrkak wjYH nj;a'

´iafÜ,shdfõ § th l< fkdyels jqKq fyhska Tyq iaúÜi¾,ka;h n,d .sfha óg Èk lsysmhlg fmrhs' ta" ‘tlaisÜ bkag¾keIk,a’ kue;s cd;Hka;r iud.fï wdOdr iy iydh we;sj'

Èú f;dr .ekSug úohd{jrhdg wjir ,enqKq w;r .%sksÉ fõ,dfjka 10'30 g ‘fkïnqgd,a’ kue;s úi YÍr.; lsÍula u.ska fåúÙ .=fvda,a Èúfhka iuq.;a nj ‘tlaisÜ bkag¾keIk,a’ ixúOdkh mjid isákjd'


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips