Ladies Article
W;aij wjia:djlg ‘Special’ fyhd fiáx tlla
Sep 03, 2014  Views 2419
May 02, 2013  Views 2489
l=re<E" le<e,a fkdfmkS hkak fïlma ueðla ámaia
Aug 15, 2016  Views 811
je,s fl<sh orejdf.a fud<h j¾Okhg m%n, msgqjy,ls
Dec 13, 2017  Views 148
fus foaj,a YS;lrKfha ;nkakMmd
Aug 18, 2016  Views 1028
Jul 30, 2013  Views 3514
ujf.a isrer yd orem%iQ;sh w;r iïUkaoh
Nov 29, 2016  Views 456
f,v iqjfjkakg f.kd fnfy;a úI ù
Aug 23, 2012  Views 2573
  Models mirror
MINASHA
images (4)
mashi hewage
images (10)
Udari bull
images (5)
Eshu Perera
images (11)
  Song of the Day - Lyrics
Pathu Senehe Seya Ro
Malak Une Ai Nuba Ma
Kumariyaka Pa Salaba
Ko Ma Pathu Obe Adar
Kiri Ithirewa Nawa W
Adare Kiya (As Katha
  Films
Jundai Gundai
Hai Hui Babi Achchi
katawath kiyanna epa
Ira Handa Yata
Nagaram - Sinhala Mo
Tiger Shiva
  Cartoons
BEN10 - (28) 2015-05
Raja KesBeywo -2-41
Dunuwaliga Wanduru R
Electro Boy (55) 201
BEN10 - 01-01
PANAMUREY NEYO -42
u¾úka lru;ska ne¨ï.,g
May 12, 2018 10:34 pm
view 110 times
0 Comments

u¾úka lru;ska ne¨ï.,g ^PHOTOS&

bmf,da.u m‍%foaYfha fvdai¾ lr oeuQ mqrdúoHd kgnqka ksÍlaIKh lsÍu ioyd ysgmq wud;H u¾úka is,ajd we;=¨ msßila wo ^12& tu ia:dkhg meñKshd' bmf,da.u ne¨ï., kj .ïudkh ioyd ;enQ uq,a.,o Tyq úiska .,jd oeuQ njhs fk;a ksjqia jd¾;dlre mejiqfõ' miqj úð;mqr n,fldgqj wdikakfha § ne¨ï., m‍%foaYfha msysgd ;snQ myka., kï ia:dkhg meñK ysgmq wud;H u¾úka is,ajd úiska ÿgq.euqKq rc;=ud fjkqfjka myka oe,aùuo isÿl<d'

tu ia:dkfha msysá t<dr rcqf.a .,a f,kg ysgmq wud;Hjrhd meñKsfha fiiq whf.a iyho we;sjhs'

mqrdúoHd kgnqka úkdY l< mqoa.,hskag tfrysj ovqjï ,ndfok f;la ;uka fuu igk w;afkdyßk njo ysgmq wud;H u¾úka is,ajd fuys§ m‍%ldY l<d'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips