Ladies Article
fl l,lska ish lsys,s iq lrjd .ekSug
Apr 02, 2015  Views 2817
lerÜ fld< j,ska rij;a iïfnda,hla yo, n,uqo@
Feb 09, 2018  Views 2789
Oct 11, 2014  Views 2787
Èhjeähdj iu. u;=jk w;=re wdndO
Sep 17, 2018  Views 2847
Feb 08, 2013  Views 2824
ksis fmdaIKh fkdue;s orejkaf.a bf.kSu wvd, fjkjd
Aug 24, 2012  Views 2804
Mar 13, 2015  Views 2788
Tfí ksjig;a frdai u,a
Mar 26, 2014  Views 2785
  Models mirror
Udayanthi
images (12)
chamathka gray
images (10)
MADHU LIYANAGE
images (20)
Ashiya Dassanayake
images (49)
  Song of the Day - Lyrics
Nimhim Sewwa Ma Sasa
Hima Kandu Diya Wei
manamalaka pana umma
Ganga Addara
Langa Inna Pathuwata
Sulanga Oabada Mage
  Films
Arundhati Vettai
Kuch Tum Kaho Kuch H
Punchi Rosi
Best Horror
Durai
Badulu Kochchiya
  Cartoons
ilvester & Tweety Si
AUSTIN and JUSTIN 20
PAN PASIDUWAN 22
KINDURU KUMARIYO-35
SUTINMAATINs3- (461)
AUSTIN and JUSTIN 20
ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS
May 14, 2018 03:52 pm
view 3868 times
0 Comments

ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS

Cannes iskud Wf<, lshkafka f,dalhu ms<s.kak wdorh lrk iskud Wf<,la' fï Wf<, 71la jk jrg Bfha Èk wdrïN jqKd' fï ioyd fojk jrg Cannes Wf<f,a r;= m,i u; hEug bkaÈhdfõ rEu;sh jQ Aishwarya Rai jdikdjka; jqKd' tfukau ta nj úfoia udOH ioyka lr ;snqfKa f,dalfha rE /ðK r;= m,i u; hhs lsh,hs' wehf.a ÈhKsh;a Bg iïnkaO ù ;sfnkjd'

fï wjia:dj wehg Wod lr § ;sfnkafka wehf.a wdorKsh ieñhd jQ wNsfIala nÉpka lsh,hs úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkafka' fï wjia:dfõ§ weh lemS fmkqKq weÿï ú,dis;dj ks¾udKh lr ;sfnkafka Rami Kadi úiska' fï ioyd swarovski j¾.fha ueKsla j¾.hla ùu úfYaI;ajhla jqKd' fldfydu kuq;a wehf.a pdï rEu;a fmkqu .ek úfoia udOH fndfyda fihska l;d lr ;snqKd'


tfukau weh ÈhKsh iu. isák PdhdrEmhla instagram ys m<lrñka “LOVE YOU UNCONDITIONALLY Happiest Mama in the World'” hkqfjka ioyka lr ;sîu ldf.a;a wjOdkhg ,la ùula jqkq nj;a ioyka'

fldfydu kuq;a wehf.ka wk;=rej Cannes iskud Wf<f,a r;= m,fia .uka lrkakg jdikdjka; jqfKa Deepika Padukone' wef.ka wk;=rej Kangana Ranaut yd Huma Qureshi r;= m,fia .uka lsÍug kshñ;j ;snq nj;a ioyka


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips