Ladies Article
Feb 08, 2013  Views 2738
Aug 22, 2014  Views 2741
hlv wvq Wfkd;a fudlo fjkafka
Nov 25, 2016  Views 2745
oef;a u;=jk jd; frda.
Dec 22, 2017  Views 2741
fashion
Jun 21, 2016  Views 2799
Aug 06, 2013  Views 2743
brejdro fõokdj wdjdu ol=fKa udmg
Feb 23, 2013  Views 2738
kshfmd;= lEfuka wefmkaäihsáia appendicitis
Aug 09, 2012  Views 2745
  Models mirror
dinakshi priyasad new
images (10)
Imaya see
images (17)
oshadi himasha chavindi
images (68)
Dimitri and Asanki
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Awasana Mohotha Mage
Diya Podak Wemin
Sadahiru Tharaka
Miya Yai Do Manda
nowatahena obe sithu
Game Suwanda [ Ran P
  Films
Moonu (3)
Suwanda Denuna Jeewi
Boss 2013 Hindi
A Millionaires First
Sivangi
Arya
  Cartoons
CHUTTAI CHUTTI 04
KUNFU PANDA (01) 03-
WALAS MULLA-s3 (244)
Enyo 10-11-2013
Chandi 2013-01-16
Kadiyai Thadiyai
ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS
May 14, 2018 03:52 pm
view 3649 times
0 Comments

ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS

Cannes iskud Wf<, lshkafka f,dalhu ms<s.kak wdorh lrk iskud Wf<,la' fï Wf<, 71la jk jrg Bfha Èk wdrïN jqKd' fï ioyd fojk jrg Cannes Wf<f,a r;= m,i u; hEug bkaÈhdfõ rEu;sh jQ Aishwarya Rai jdikdjka; jqKd' tfukau ta nj úfoia udOH ioyka lr ;snqfKa f,dalfha rE /ðK r;= m,i u; hhs lsh,hs' wehf.a ÈhKsh;a Bg iïnkaO ù ;sfnkjd'

fï wjia:dj wehg Wod lr § ;sfnkafka wehf.a wdorKsh ieñhd jQ wNsfIala nÉpka lsh,hs úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkafka' fï wjia:dfõ§ weh lemS fmkqKq weÿï ú,dis;dj ks¾udKh lr ;sfnkafka Rami Kadi úiska' fï ioyd swarovski j¾.fha ueKsla j¾.hla ùu úfYaI;ajhla jqKd' fldfydu kuq;a wehf.a pdï rEu;a fmkqu .ek úfoia udOH fndfyda fihska l;d lr ;snqKd'


tfukau weh ÈhKsh iu. isák PdhdrEmhla instagram ys m<lrñka “LOVE YOU UNCONDITIONALLY Happiest Mama in the World'” hkqfjka ioyka lr ;sîu ldf.a;a wjOdkhg ,la ùula jqkq nj;a ioyka'

fldfydu kuq;a wehf.ka wk;=rej Cannes iskud Wf<f,a r;= m,fia .uka lrkakg jdikdjka; jqfKa Deepika Padukone' wef.ka wk;=rej Kangana Ranaut yd Huma Qureshi r;= m,fia .uka lsÍug kshñ;j ;snq nj;a ioyka


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips