Ladies Article
Feb 07, 2015  Views 2574
Apr 08, 2013  Views 2536
Jun 18, 2013  Views 2395
Dec 26, 2012  Views 2491
Jul 15, 2013  Views 2576
ifï iqkaor;ajhg fyd`ou i;aldrh úáñka iy Lksc
Nov 04, 2015  Views 4252
Jan 26, 2013  Views 2521
Aug 16, 2012  Views 3246
  Models mirror
Dilshi Priyarangika new
images (13)
Fashion
images (15)
Anusha Thailand
images (25)
Bentota Beach Fest 2013
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Ninda Nathuwama Maww
Mage Puthuta Mal Yah
Daiwaye saradamin we
asenne kawadada mage
Kiri Ithirewa Nawa W
Sudu Pata Gawme Adar
  Films
Situ Diyani
Mille Soya
Zameen
Sewwandi
Marzi The Power (Naa
Vivah
  Cartoons
Tin Tin Sinhala Cart
Chandi Sinhala Carto
MAD 12-16
FRANKLIN AND FRIENDS
The Garfield Show Si
WALAS MULLA (58) 201
ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS
May 14, 2018 03:52 pm
view 3454 times
0 Comments

ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS

Cannes iskud Wf<, lshkafka f,dalhu ms<s.kak wdorh lrk iskud Wf<,la' fï Wf<, 71la jk jrg Bfha Èk wdrïN jqKd' fï ioyd fojk jrg Cannes Wf<f,a r;= m,i u; hEug bkaÈhdfõ rEu;sh jQ Aishwarya Rai jdikdjka; jqKd' tfukau ta nj úfoia udOH ioyka lr ;snqfKa f,dalfha rE /ðK r;= m,i u; hhs lsh,hs' wehf.a ÈhKsh;a Bg iïnkaO ù ;sfnkjd'

fï wjia:dj wehg Wod lr § ;sfnkafka wehf.a wdorKsh ieñhd jQ wNsfIala nÉpka lsh,hs úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkafka' fï wjia:dfõ§ weh lemS fmkqKq weÿï ú,dis;dj ks¾udKh lr ;sfnkafka Rami Kadi úiska' fï ioyd swarovski j¾.fha ueKsla j¾.hla ùu úfYaI;ajhla jqKd' fldfydu kuq;a wehf.a pdï rEu;a fmkqu .ek úfoia udOH fndfyda fihska l;d lr ;snqKd'


tfukau weh ÈhKsh iu. isák PdhdrEmhla instagram ys m<lrñka “LOVE YOU UNCONDITIONALLY Happiest Mama in the World'” hkqfjka ioyka lr ;sîu ldf.a;a wjOdkhg ,la ùula jqkq nj;a ioyka'

fldfydu kuq;a wehf.ka wk;=rej Cannes iskud Wf<f,a r;= m,fia .uka lrkakg jdikdjka; jqfKa Deepika Padukone' wef.ka wk;=rej Kangana Ranaut yd Huma Qureshi r;= m,fia .uka lsÍug kshñ;j ;snq nj;a ioyka


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *