Ladies Article
l=vd orejkag we;sjk Tlaldrh" jukh" nfâ wcSrKhg l< hq;= ms,shï
Jan 06, 2016  Views 2616
Aug 03, 2013  Views 3451
fï úh<s ld,hg .e,fmk wd;%hsáia‌ lidhla‌
Dec 18, 2017  Views 148
fi,a,ï nvq iu.Û is.s;s orejkag l%shdldrlï
Feb 21, 2018  Views 121
Sep 20, 2014  Views 2623
Jul 26, 2013  Views 2537
Aug 19, 2014  Views 2507
fm in|;djlg fmr f m%Yak wgg ms<s;=re fokak@
Aug 11, 2012  Views 2532
  Models mirror
Nimasha Photo shoot
images (14)
isadora
images (7)
dilini-aththanayake thana
images (6)
Kaushalya Madhavi new
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Ane Yaaldevi
Kese Kiyannada Oba M
Pem Pata Wela
Ukulata Nawath
ganga thawama galai
Dineka Ransalu Palad
  Films
Cheriyo Saajan 2
Yeh Kaisa Karz Boss
Aladdin Kids Movie
Pawuru Walalu Sinhal
Pitasakvala Yaluva 2
Sagara Peraliya
  Cartoons
Magic-Gourd
Chandi Sinhala Carto
SUTINMAATIN (124) 20
Transformers (05) 20
Sinhala Cartoon
321 PENGUINS 2014-12
ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS
May 14, 2018 03:52 pm
view 278 times
0 Comments

ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS

Cannes iskud Wf<, lshkafka f,dalhu ms<s.kak wdorh lrk iskud Wf<,la' fï Wf<, 71la jk jrg Bfha Èk wdrïN jqKd' fï ioyd fojk jrg Cannes Wf<f,a r;= m,i u; hEug bkaÈhdfõ rEu;sh jQ Aishwarya Rai jdikdjka; jqKd' tfukau ta nj úfoia udOH ioyka lr ;snqfKa f,dalfha rE /ðK r;= m,i u; hhs lsh,hs' wehf.a ÈhKsh;a Bg iïnkaO ù ;sfnkjd'

fï wjia:dj wehg Wod lr § ;sfnkafka wehf.a wdorKsh ieñhd jQ wNsfIala nÉpka lsh,hs úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkafka' fï wjia:dfõ§ weh lemS fmkqKq weÿï ú,dis;dj ks¾udKh lr ;sfnkafka Rami Kadi úiska' fï ioyd swarovski j¾.fha ueKsla j¾.hla ùu úfYaI;ajhla jqKd' fldfydu kuq;a wehf.a pdï rEu;a fmkqu .ek úfoia udOH fndfyda fihska l;d lr ;snqKd'


tfukau weh ÈhKsh iu. isák PdhdrEmhla instagram ys m<lrñka “LOVE YOU UNCONDITIONALLY Happiest Mama in the World'” hkqfjka ioyka lr ;sîu ldf.a;a wjOdkhg ,la ùula jqkq nj;a ioyka'

fldfydu kuq;a wehf.ka wk;=rej Cannes iskud Wf<f,a r;= m,fia .uka lrkakg jdikdjka; jqfKa Deepika Padukone' wef.ka wk;=rej Kangana Ranaut yd Huma Qureshi r;= m,fia .uka lsÍug kshñ;j ;snq nj;a ioyka


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips