Ladies Article
ojia úiafika wiajekak fk<d.; yels uq.=Kajekak md;a;shla
Apr 10, 2014  Views 2597
mQß iu. .; yels ndð fydoao
Aug 08, 2017  Views 295
Jun 09, 2014  Views 3357
l=iaisfha jev myiq lrk WmlrK j,ska
Oct 11, 2012  Views 2473
Dec 31, 2012  Views 2563
ksrmrdfoa yDohdndO yod.kafka wehs@
Apr 28, 2016  Views 4528
Feb 17, 2014  Views 2502
Feb 12, 2015  Views 2501
  Models mirror
Chandrasena Hettiarachchis New Musi
images (0)
Kaushalya Madhavi
images (58)
aloka weerasinghe files
images (0)
Derana Veet Miss Sri Lanka 2013
images (75)
  Song of the Day - Lyrics
Nimhim Sewwa Ma Sasa
Hadana Pana Nala Yad
Ma Adariye Nuba Kawr
Game Suwanda [ Ran P
Mage Puthuta Mal Yah
Dayama Pubuduwalu
  Films
Durai
Aggar
SWEET ANGEL 2012
Saheb Biwi aur Gangs
Ottui Beruwata Sinha
Rosi
  Cartoons
PANAMUREY NEYO (46)
JUSTING & TESTING (1
PAN PASIDUWAN 23
KINDURU KUMARIYO-36
Boola -52
SUTINMAATIN (91) 201
ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS
May 14, 2018 03:52 pm
view 3522 times
0 Comments

ÈhKsh f,dalhg fmkajñka ftYaj¾hd rdhs l,lg miqj f,dju ji.hg .kS

Cannes iskud Wf<, lshkafka f,dalhu ms<s.kak wdorh lrk iskud Wf<,la' fï Wf<, 71la jk jrg Bfha Èk wdrïN jqKd' fï ioyd fojk jrg Cannes Wf<f,a r;= m,i u; hEug bkaÈhdfõ rEu;sh jQ Aishwarya Rai jdikdjka; jqKd' tfukau ta nj úfoia udOH ioyka lr ;snqfKa f,dalfha rE /ðK r;= m,i u; hhs lsh,hs' wehf.a ÈhKsh;a Bg iïnkaO ù ;sfnkjd'

fï wjia:dj wehg Wod lr § ;sfnkafka wehf.a wdorKsh ieñhd jQ wNsfIala nÉpka lsh,hs úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkafka' fï wjia:dfõ§ weh lemS fmkqKq weÿï ú,dis;dj ks¾udKh lr ;sfnkafka Rami Kadi úiska' fï ioyd swarovski j¾.fha ueKsla j¾.hla ùu úfYaI;ajhla jqKd' fldfydu kuq;a wehf.a pdï rEu;a fmkqu .ek úfoia udOH fndfyda fihska l;d lr ;snqKd'


tfukau weh ÈhKsh iu. isák PdhdrEmhla instagram ys m<lrñka “LOVE YOU UNCONDITIONALLY Happiest Mama in the World'” hkqfjka ioyka lr ;sîu ldf.a;a wjOdkhg ,la ùula jqkq nj;a ioyka'

fldfydu kuq;a wehf.ka wk;=rej Cannes iskud Wf<f,a r;= m,fia .uka lrkakg jdikdjka; jqfKa Deepika Padukone' wef.ka wk;=rej Kangana Ranaut yd Huma Qureshi r;= m,fia .uka lsÍug kshñ;j ;snq nj;a ioyka


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips