Ladies Article
wkd.; ujl ùug iQodkï jk ohdnr hqj;shg
Oct 16, 2015  Views 2556
Mar 21, 2013  Views 3241
Mar 04, 2013  Views 3490
Dec 10, 2013  Views 2591
t<j¿ m,;=re nyq, wdydr fõ,lska wê reêr mSvkh my<g
Dec 04, 2017  Views 246
fõokd kdYlj,g weíneys jqfKd;a nrm;< ldhsl frda. we;súh yelshs
Dec 31, 2017  Views 210
Jan 17, 2013  Views 2853
Feb 20, 2014  Views 3231
  Models mirror
udari news
images (10)
Sasanthi ayasekara
images (35)
Piumi Oushi Perera
images (0)
Tharu bogoda
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Mal Pokuru Pokuru Ay
Kese Kiyannada Oba M
pethi gilihi giya ma
Pem Pata Wela
Ekasith Deathanaka N
Dineka Ransalu Palad
  Films
Sir Last Chance sinh
Tiger Vishwa
Zindagi 50 50
Love 94
The Soul Guardians
Chaar Din Ki Chandni
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN 20
WALAS MULLA-s3 (215)
MAYA BANDAHNA-s2- 04
TIN TIN cartoon
KATHAREY KUMARA -53-
Kadiyai Thadiyai
 ksrEmsldjka jf.a fldg l,siula we| .;a; fmd,sia ks,Odßkshka uq¿ k.rhu ird.S lrhs
Jul 04, 2018 01:40 pm
view 3527 times
0 Comments

 ksrEmsldjka jf.a fldg l,siula we| .;a; fmd,sia ks,Odßkshka uq¿ k.rhu ird.S lrhs


b,lalh" ixpdrlhka f.kajd .ekSu
k.rhu *eIka fIda tlla jf.a

f,nkkfha Broummana k.rfha iSudfõ fmd,sia ks,Odßkshkag ird.s ks< we÷ula y÷kajd §ug tu k.rfha k.rdêm;s iy fmd,sia fomd¾;fïka;=j mshjr f.k ;sfnkjd'

fldg l,siulska hqla; fï ks, we÷fï m%Odk mrud¾:h ù ;sfnkafka jeä jeäfhka ixplrlhska f.kajd .ekSu njhs mejfikafka' uqia,sï rgla f,i ngysr f,dalfha f,nkkh .ek we;s wdl,amh fjkia lsÍu fï ks, we÷u yÿkajd§fï ;j;a b,lalhla njhs Broummana k.rfha k.rdêm;sjrhd mjikafka'


l¿meye;s fldg l,siulska yd w;a fldg à I¾ghlska ieriS isák iqrEms fmd,sia ldka;djka ksrEmsljka fuka Broummana k.rfha oeka rdcldßfha ksr; ù isákjd'
flfiafj;;a fï iu. msßñ ks,OdÍkaf.a ks, we÷u fjki ù ke;s w;r fï l%shdjg we;eï md¾Yjhkaf.ka oeä úfrdaOhlao t,a, ù ;sfnkjd'
ùäfhda iy PdhdrEm my;ska"

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *