Ladies Article
Aug 22, 2012  Views 3458
Mar 13, 2015  Views 2759
reêrfha .a¨fldaia uÜgu wju lr.ekSfï ryi
Sep 13, 2012  Views 2604
Oct 11, 2014  Views 2620
Oct 14, 2013  Views 3040
Sep 18, 2012  Views 2581
v%h¾ tl ysifliaj,g fyd|o@ krlo@
Apr 19, 2014  Views 2552
Sep 29, 2014  Views 4905
  Models mirror
Kaveesha read
images (10)
Best Female Model
images (35)
narmada
images (16)
Ashiya Dassanayake
images (49)
  Song of the Day - Lyrics
rahase handana apa h
ethin ethata ethin e
Ralakin Thaniwee Wan
Re Ahase
Watena Kandulu Pisal
Magema Chithakaya Aw
  Films
Dont Cry Mommy 2012
YAKEK BENDAN Stage D
Jaya Sikurui
100 Days with Mr. Ar
pissu Hadena Sanda s
Bindu
  Cartoons
SUTINMAATIN (199) 20
SYLVESTER and Tweety
SOORA PAPPA Engalath
ALI MALLI MAMAI 56
ROSI ACHCHI Sinhala
Singithige Katha Sin
 ksrEmsldjka jf.a fldg l,siula we| .;a; fmd,sia ks,Odßkshka uq¿ k.rhu ird.S lrhs
Jul 04, 2018 01:40 pm
view 3591 times
0 Comments

 ksrEmsldjka jf.a fldg l,siula we| .;a; fmd,sia ks,Odßkshka uq¿ k.rhu ird.S lrhs


b,lalh" ixpdrlhka f.kajd .ekSu
k.rhu *eIka fIda tlla jf.a

f,nkkfha Broummana k.rfha iSudfõ fmd,sia ks,Odßkshkag ird.s ks< we÷ula y÷kajd §ug tu k.rfha k.rdêm;s iy fmd,sia fomd¾;fïka;=j mshjr f.k ;sfnkjd'

fldg l,siulska hqla; fï ks, we÷fï m%Odk mrud¾:h ù ;sfnkafka jeä jeäfhka ixplrlhska f.kajd .ekSu njhs mejfikafka' uqia,sï rgla f,i ngysr f,dalfha f,nkkh .ek we;s wdl,amh fjkia lsÍu fï ks, we÷u yÿkajd§fï ;j;a b,lalhla njhs Broummana k.rfha k.rdêm;sjrhd mjikafka'


l¿meye;s fldg l,siulska yd w;a fldg à I¾ghlska ieriS isák iqrEms fmd,sia ldka;djka ksrEmsljka fuka Broummana k.rfha oeka rdcldßfha ksr; ù isákjd'
flfiafj;;a fï iu. msßñ ks,OdÍkaf.a ks, we÷u fjki ù ke;s w;r fï l%shdjg we;eï md¾Yjhkaf.ka oeä úfrdaOhlao t,a, ù ;sfnkjd'
ùäfhda iy PdhdrEm my;ska"

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips