Ladies Article
Feb 13, 2013  Views 2823
Sep 17, 2014  Views 2841
Nov 26, 2014  Views 2837
bkaÈhka l%uhg lv, uid,d lßhla fï úÈyg yo, n,kak
Feb 02, 2018  Views 2799
Oct 11, 2014  Views 2800
Dec 18, 2018  Views 129
YS;lrKh l<uKdlrKh lrkak fï ámaia 8ka oek.kak
Nov 30, 2016  Views 2815
Nov 09, 2012  Views 2889
  Models mirror
gayesha perera mis asia
images (4)
making of cindarella movie
images (22)
tamanna stills
images (0)
malsha
images (5)
  Song of the Day - Lyrics
Hima Kandu Diya Wei
Iwasaida Manda
Punchi Panthiwala Sa
Ninda Nathuwama Maww
siyak au laba mageth
Sanda Horen Dili Sis
  Films
Zindagi 50 50
Challengers sinhala
Samara
Gini Kirilli
Numba Heenayak Wage
SWEET ANGEL 2012
  Cartoons
Wana Saraa-2015-02-0
KIRISHNA KUMARUGE KA
CHUTTAI CHUTTI SE3-7
HORA POLICE (12) 201
Panchappu 14.09.2013
Sapa Duka Harana Mee
 ksrEmsldjka jf.a fldg l,siula we| .;a; fmd,sia ks,Odßkshka uq¿ k.rhu ird.S lrhs
Jul 04, 2018 01:40 pm
view 3879 times
0 Comments

 ksrEmsldjka jf.a fldg l,siula we| .;a; fmd,sia ks,Odßkshka uq¿ k.rhu ird.S lrhs


b,lalh" ixpdrlhka f.kajd .ekSu
k.rhu *eIka fIda tlla jf.a

f,nkkfha Broummana k.rfha iSudfõ fmd,sia ks,Odßkshkag ird.s ks< we÷ula y÷kajd §ug tu k.rfha k.rdêm;s iy fmd,sia fomd¾;fïka;=j mshjr f.k ;sfnkjd'

fldg l,siulska hqla; fï ks, we÷fï m%Odk mrud¾:h ù ;sfnkafka jeä jeäfhka ixplrlhska f.kajd .ekSu njhs mejfikafka' uqia,sï rgla f,i ngysr f,dalfha f,nkkh .ek we;s wdl,amh fjkia lsÍu fï ks, we÷u yÿkajd§fï ;j;a b,lalhla njhs Broummana k.rfha k.rdêm;sjrhd mjikafka'


l¿meye;s fldg l,siulska yd w;a fldg à I¾ghlska ieriS isák iqrEms fmd,sia ldka;djka ksrEmsljka fuka Broummana k.rfha oeka rdcldßfha ksr; ù isákjd'
flfiafj;;a fï iu. msßñ ks,OdÍkaf.a ks, we÷u fjki ù ke;s w;r fï l%shdjg we;eï md¾Yjhkaf.ka oeä úfrdaOhlao t,a, ù ;sfnkjd'
ùäfhda iy PdhdrEm my;ska"

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips