Ladies Article
Jan 26, 2013  Views 2754
Sep 09, 2012  Views 2768
wkjYH frdau bj;a lsrSug iqÿiqu l%uh
May 24, 2016  Views 2758
Nov 26, 2012  Views 2772
Jul 10, 2014  Views 2764
ldka;djkaf.a ,iakg fïl;a lr,d n,kak
Nov 04, 2015  Views 2769
flar< C%uhg *sIa uid,d
Jul 15, 2018  Views 2777
orejkaf.a weiaj, ÿ¾j,;d y÷kd
Oct 12, 2012  Views 2759
  Models mirror
Nadeesha hemamali friend darshi bir
images (0)
shani back
images (9)
Nishadhi blue
images (8)
Kaushalya Madhavi new
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Awasana Mohotha Mage
Sakman Sanda
Me Mal Mawathe
amathaka wela mathak
Nodaka Inna Ba Matan
Sinaha Ko Dan
  Films
Ape Yalu Punchi Boot
Rekava
Sniper Legend
Vaastav
R...RAJ KUMAR 2014
Romantic Debtors
  Cartoons
WALAS MULLA-s2 (162)
Tin Tin Sinhala Cart
BEN 10 -12 - 30
KUNGFU CHANDI (64) 2
Kadiyai Thadiyai Sin
Pink Sinhala Cartoon
ksrej;ska wkqkaf.a f.orlg mek,d ldka;djla nhlrmq ;reKhdg jev jerÿkq yeá
Jul 12, 2018 03:42 pm
view 3712 times
0 Comments

ksrej;ska wkqkaf.a f.orlg mek,d ldka;djla nhlrmq ;reKhdg jev jerÿkq yeá

ksjfia uq¿;ekaf.hs isfuka;s nodufhka ;ekQ ms,l ksodf.k''
hgg we¢ l,siu my<g oudf.k ryia‌ m%foaYh t<shg odf.k b|,d''''

ksjilg whq;= f,i we;=¿ ù ryi.Û t<shg oudf.k ksod isá 26 yeúßÈ ;reKhl= .,a.uqj fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnk nj jd¾;djkjd'

miqj tu ;reKhdj wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq fï ui 17 jeksod ola‌jd ßudkaâ lr ;nk f,ihs .,a.uqj ufyaia‌;%d;a m%Nd;a chiQßh uy;d ksfhda. lr ;sfnkafka'


wod< isÿùu fufiah' meñKs,sldßh wef.a orejka iu.Û .fï úydria‌:dkfha meje;s i,ams,a NdKa‌v fjkafoaishlg iyNd.s ù mdkaor tlhs ;syg muK wdmiq ksjig meñfKoa§ iellre tu ksjfia uq¿;ekaf.hs isfuka;s nodufhka ;ekQ ms,la‌ u; îu;ska ksodf.k isg we;s nj m%ldY lr ;sfnkjd'

Tyq hgg we¢ l,siu my<g oudf.k ryia‌ m%foaYh t<shg oudf.k isg we;s njhs wêlrKhg lreKq okajñka fmd,sish mjid we;af;a'

fuu o¾Ykfhka meñKs,sldßh;a orejkq;a ìhg m;aj ;sfnk nj;a i|yka'


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips