Ladies Article
Nov 22, 2012  Views 2580
Jun 02, 2015  Views 2521
Sep 15, 2014  Views 2530
ikaê wdYs‍%; frda.Skag c, Ñls;aidfjka m%;s,dN /ila
Feb 14, 2018  Views 168
Jul 03, 2013  Views 2475
újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la
Nov 25, 2016  Views 680
Sep 19, 2014  Views 2611
Aug 19, 2014  Views 2464
  Models mirror
Hansi
images (4)
Shalani Tharaka New
images (15)
Menaka Peris Preview
images (12)
Aurudu kumari
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Pathu Senehe Seya Ro
Dahasin Sadi Pem Sit
ethin ethata ethin e
Sundara Rathriyak Me
penena nopenena dura
Seenu Hadin Lowa Pib
  Films
Sooriya Arana
Rudraksh
Chaar Din Ki Chandni
Jilla 2014
Jundai Gundai
Windstruck Korean Mo
  Cartoons
DUCK DODGERS (15) 20
DUCK DODGERS (29) 20
RATHNAGE WEERA CHARI
Ben Ten Sinhala Cart
PANAMUREY NEYO -46
SUTINMAATIN (16) 201
nd,dxY mx;shl orefjl=g yrfll=g jf.a .yk .=rejßhf.a lDDr l%shdj leurdjl igyka fjhs
Jul 12, 2018 04:05 pm
view 140 times
0 Comments

nd,dxY mx;shl orefjl=g yrfll=g jf.a .yk .=rejßhf.a lDDr l%shdj leurdjl igyka fjhs

lDDr m%ydrhg fya;=j kï ,l=Kq lsÍug m%;spdr fkdoelaùuhs''
úkdä folg mdrj,a 40la .y,d''

mx;sfha kï ,l=Kq lrk fj,dfõ Bg m%;spdr fkdoelaùu ksid nd,dxY mka;shl isiqjl=g wudkqIsl f,i myrfok ùäfhdajla bka§h udOH úika m%pdrh lr ;sfnkjd'


fï isÿùu jd¾;d jkafka bkaÈhdfõ ,lakõ m%dka;fhka'

jhi wjqreÿ 7la jQ fï orejdg úkdä folla ;=, mdrj,a 40la fuu .=rejßh úiska t,a, lr ;sfnkjd'

fï l%shdj mx;s ldurfha iú lr ;snq CCTV leurdjl igyka ù ;snqKd'

fï isÿùu iïnkaofhka orejd msh jk m%ùka .=ma;d <uhska ms<sn|j fidhd n,k ks,OdÍkag meñKs,s lr ;sfnkjd' fuh <ud wmpdrhla njhs trg kS;sfõ§ka fmkajd fokafka'
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips