Ladies Article
Sep 04, 2014  Views 2621
úúO frda.j,g .=K fok le| j¾.
Dec 16, 2017  Views 318
Sep 14, 2013  Views 3202
Oct 21, 2014  Views 2528
Jul 24, 2013  Views 2523
Jul 15, 2013  Views 2467
;dhs" phskSia Ñ,s fmaiaÜ j¾. 4la ohshd fjkak lkak f.or§u yod.kak
Aug 15, 2016  Views 679
Sep 10, 2012  Views 2527
  Models mirror
Miss Universe-2012
images (80)
Warsha read
images (10)
Menaka Chathurangi Peiris
images (9)
Udari with baby
images (15)
  Song of the Day - Lyrics
awasan liyumai obata
Siripuda Wasse Api T
Kawada Ho
Ganga Addara
Pawanata Salena Domb
Wasana Wewa Wasana W
  Films
The Super Khiladi 2
Rana Hansi sinhala f
Challengers sinhala
Apana Asmaan
Tezz
Martial Arts Movies
  Cartoons
NO KATHA MORE HINA (
The Garfield Show
Kadiyai Thadiyai Car
Electro Boy (25) 201
DUCK DODGERS (20) 20
Mini Toons 2016-06-2
nd,dxY mx;shl orefjl=g yrfll=g jf.a .yk .=rejßhf.a lDDr l%shdj leurdjl igyka fjhs
Jul 12, 2018 04:05 pm
view 143 times
0 Comments

nd,dxY mx;shl orefjl=g yrfll=g jf.a .yk .=rejßhf.a lDDr l%shdj leurdjl igyka fjhs

lDDr m%ydrhg fya;=j kï ,l=Kq lsÍug m%;spdr fkdoelaùuhs''
úkdä folg mdrj,a 40la .y,d''

mx;sfha kï ,l=Kq lrk fj,dfõ Bg m%;spdr fkdoelaùu ksid nd,dxY mka;shl isiqjl=g wudkqIsl f,i myrfok ùäfhdajla bka§h udOH úika m%pdrh lr ;sfnkjd'


fï isÿùu jd¾;d jkafka bkaÈhdfõ ,lakõ m%dka;fhka'

jhi wjqreÿ 7la jQ fï orejdg úkdä folla ;=, mdrj,a 40la fuu .=rejßh úiska t,a, lr ;sfnkjd'

fï l%shdj mx;s ldurfha iú lr ;snq CCTV leurdjl igyka ù ;snqKd'

fï isÿùu iïnkaofhka orejd msh jk m%ùka .=ma;d <uhska ms<sn|j fidhd n,k ks,OdÍkag meñKs,s lr ;sfnkjd' fuh <ud wmpdrhla njhs trg kS;sfõ§ka fmkajd fokafka'
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *