Ladies Article
újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs
Dec 22, 2017  Views 2780
wjq,a ù hk mjq,a Èúhg iïm; f.fkk orefjla‌ ,nd.ekSu
Jan 05, 2018  Views 2786
Jul 24, 2013  Views 2756
Aug 07, 2012  Views 2760
Feb 12, 2015  Views 2769
Jan 02, 2014  Views 2774
Aug 21, 2013  Views 2754
Aug 28, 2014  Views 2814
  Models mirror
Tele Actresses with Sunglasses
images (31)
gangu water
images (15)
Deran LUX Cinema awards
images (43)
shashi gaum
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
Oba Giyama Duka Mata
Galin Kala Hadawatha
Batha Ka Iwarai Balm
Sarasawiyedi_Heta_Wi
Mathkayan Amathaka K
Aahan inna ahagena i
  Films
Jal saha Bar sinhala
Kawata Andare - Sinh
The Black Angel 2
Badrinath Hindi Dubb
FRIENDS
Samaye Sinhayo Full
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN 20
Sapa Duka Harana Mee
DUCK DODGERS (19) 20
Boola -46
ALI MALLI MAMAI 140
WALAS MULLA (123) 20
nd,dxY mx;shl orefjl=g yrfll=g jf.a .yk .=rejßhf.a lDDr l%shdj leurdjl igyka fjhs
Jul 12, 2018 04:05 pm
view 3718 times
0 Comments

nd,dxY mx;shl orefjl=g yrfll=g jf.a .yk .=rejßhf.a lDDr l%shdj leurdjl igyka fjhs

lDDr m%ydrhg fya;=j kï ,l=Kq lsÍug m%;spdr fkdoelaùuhs''
úkdä folg mdrj,a 40la .y,d''

mx;sfha kï ,l=Kq lrk fj,dfõ Bg m%;spdr fkdoelaùu ksid nd,dxY mka;shl isiqjl=g wudkqIsl f,i myrfok ùäfhdajla bka§h udOH úika m%pdrh lr ;sfnkjd'


fï isÿùu jd¾;d jkafka bkaÈhdfõ ,lakõ m%dka;fhka'

jhi wjqreÿ 7la jQ fï orejdg úkdä folla ;=, mdrj,a 40la fuu .=rejßh úiska t,a, lr ;sfnkjd'

fï l%shdj mx;s ldurfha iú lr ;snq CCTV leurdjl igyka ù ;snqKd'

fï isÿùu iïnkaofhka orejd msh jk m%ùka .=ma;d <uhska ms<sn|j fidhd n,k ks,OdÍkag meñKs,s lr ;sfnkjd' fuh <ud wmpdrhla njhs trg kS;sfõ§ka fmkajd fokafka'
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips