Ladies Article
l=l=¿ uia weUq,a;sh,a
Mar 13, 2017  Views 2829
Sep 24, 2014  Views 2810
riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Jan 20, 2018  Views 2832
Aug 29, 2014  Views 2821
Sep 24, 2014  Views 2823
May 07, 2013  Views 2856
rglcq iqma
Jul 06, 2016  Views 2830
May 17, 2013  Views 2856
  Models mirror
namitha hot dance stills
images (13)
jeevithe lassanai
images (11)
Eshu Perera
images (11)
Hiranthi
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Siripuda Wasse Api T
Arabumama Kandulak W
Mage Jeewithe
Visekara Arumaththi
Jeewithayata Nawa Pa
Pembara Nethakin Had
  Films
The Recruit 2003
Sudu Salu
Gini Kirilli
Nidan Kale
Kollaikaran
REIGN OF FIRE 2002
  Cartoons
SUTINMAATINs-2- (301
Wana Saraa-2015-01-2
Sylvester and tweety
BRO -24
Sura Weera Batta
Pink Panther Sinhala
.sys Ôú;h iy ish¿ foa w;ayermq ysrKHd .ïmy kkaod fufyKsh kñka meúÈ Èúhg msúfihs
Jul 15, 2018 09:38 pm
view 4037 times
0 Comments

.sys Ôú;h iy ish¿ foa w;ayermq ysrKHd .ïmy kkaod fufyKsh kñka meúÈ Èúhg msúfihs

fld<U f.da;ó nd,sld úoHd,fha wd§ YsIHdjla'''
,>q f,aÅldjl f,i fiajh lr,d'''

fld<U f.da;ó nd,sld úoHd,fha isma i;r yeoErE ysrKHd lxpkS .=Kr;ak kue;s ldka;djla mejeÈ Èúhg msúis mqj;la ms<sn|j oek.kakg ,enqKd'

weh mdi,a Ôú;fhka iuqf.k Y%S ,xld rcfha jdKsc ^úúO& kS;s.; ixia:dfõ ,>q f,aÅldjl f,i fiajh l< flfkl= njhs oek.kakg ,enqfka'

weh miq.shod ta ish,a, w;yer oud .d,a, fu;a fnda fijk Ndjkd uOHia:dkfha§ .ïmy kkaod fufyKsh kñka f.!;u nqoaO idikfha ÈhKshl f,i meúÈ Èúhg msúishd'


ta mQcH ;s;a;.,af,a wdkkaoisß ysñhka m%uqL uyd ix>r;akfha wdYs¾jdo uOHfha§hs'

tu wjia:djg kkaod fufyKskajykafiaf.a kEoE ys;ñ;=rka fukau fndfyda msßila iyNd.S ù isáhd'

wod, PdhdrEm my;ska 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips