Ladies Article
Jun 14, 2013  Views 2800
ieñhdg mKfia ie,l=j;a Tyqf.a ySkudkh ksid mSvd ú¢ .eyekshla
Jun 25, 2014  Views 2804
Jul 09, 2013  Views 2814
idmamqfjka l%Sï wrka .d,d l=re,E fyd| lr.kak nE
Jan 06, 2013  Views 2765
w¿;a wïfulao@ tfykï fï ámaia 7 Thdf. Ôúf;a jvd;a f,fyis lrdú
Jul 06, 2016  Views 2800
Sep 09, 2012  Views 2806
Oct 24, 2013  Views 2795
Aug 22, 2014  Views 2780
  Models mirror
Satya Baashi
images (10)
Colombo Fashion Week 2016
images (60)
Pooja umayashankar
images (9)
swetha pandit
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
siyak au laba mageth
Me nagaraya
Me Mal Mawathe
Lamba Sawan Ran Pati
oya asdeka mata adar
Mihipita Agalak Himi
  Films
Its Entertainment
Sri Siddaartha Gauth
Dorakada Marava
Hadu Wassak Sinhala
The Lost Valentine
oba mage nam sinhala
  Cartoons
WALAS MULLA (85) 201
SITHTHARAVI
SUTINMAATIN (12) 201
ROBIN HOOD -02
Gadget Podda Sinhala
SUTINMAATINs3-(545)
.sys Ôú;h iy ish¿ foa w;ayermq ysrKHd .ïmy kkaod fufyKsh kñka meúÈ Èúhg msúfihs
Jul 15, 2018 09:38 pm
view 3859 times
0 Comments

.sys Ôú;h iy ish¿ foa w;ayermq ysrKHd .ïmy kkaod fufyKsh kñka meúÈ Èúhg msúfihs

fld<U f.da;ó nd,sld úoHd,fha wd§ YsIHdjla'''
,>q f,aÅldjl f,i fiajh lr,d'''

fld<U f.da;ó nd,sld úoHd,fha isma i;r yeoErE ysrKHd lxpkS .=Kr;ak kue;s ldka;djla mejeÈ Èúhg msúis mqj;la ms<sn|j oek.kakg ,enqKd'

weh mdi,a Ôú;fhka iuqf.k Y%S ,xld rcfha jdKsc ^úúO& kS;s.; ixia:dfõ ,>q f,aÅldjl f,i fiajh l< flfkl= njhs oek.kakg ,enqfka'

weh miq.shod ta ish,a, w;yer oud .d,a, fu;a fnda fijk Ndjkd uOHia:dkfha§ .ïmy kkaod fufyKsh kñka f.!;u nqoaO idikfha ÈhKshl f,i meúÈ Èúhg msúishd'


ta mQcH ;s;a;.,af,a wdkkaoisß ysñhka m%uqL uyd ix>r;akfha wdYs¾jdo uOHfha§hs'

tu wjia:djg kkaod fufyKskajykafiaf.a kEoE ys;ñ;=rka fukau fndfyda msßila iyNd.S ù isáhd'

wod, PdhdrEm my;ska 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips