Ladies Article
Jan 26, 2013  Views 3246
Mar 03, 2013  Views 2568
Dec 20, 2012  Views 4670
Sep 09, 2012  Views 3910
Jun 01, 2013  Views 2524
Tn lrk lshk foa orejka f;areï .kafka fldfyduo@
Jan 18, 2018  Views 174
Nov 02, 2013  Views 2645
ner,a l%ufhka fld´fmdaia▄ iEžu
Jul 31, 2012  Views 2734
  Models mirror
Keshiya leitch cover shoot
images (10)
dusheni
images (10)
sujani bimal
images (9)
Warsha read
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Digu Daasa
Daasa Themila Heena
Galin Kala Hadawatha
Mata Heenayak Wela O
danena duk vedana hi
Pata Pata Mal
  Films
Samanala Thatu
Nuvva Nena
Raja Wadakarayo
Saptha Kanya
Aksharaya Sinhala 18
Silent Hill 3
  Cartoons
Chandi Sinhala Carto
SUDU PUNCHA 07
AUSTIN and JUSTIN 20
THE IRON MAN (13) 20
SUTINMAATIN (159)
BAT PAT-20
wiqmsks we,a, ì,s.;a le<Ks iriú isiqjdf.a ksi, isrer Èk follg miq fkdis;+ ;eklska u;=fjhs
Jul 17, 2018 11:17 pm
view 3535 times
0 Comments

wiqmsks we,a, ì,s.;a le<Ks iriú isiqjdf.a ksi, isrer Èk follg miq fkdis;+ ;eklska u;=fjhs

PdhdrEmhla .ekSug f.dia ,siaid jeá,d''
ñ;=rka fofofkl= iu.Û Èh we,a, n,kak .syska''

wrKdhl wiqmsks we,af,ka jeà w;=reokajQ iriú isiqjdf.a u< isrer fidhdf.k ;sfnkjd'

wo ^17& miajrefõ isrer fidhdf.k we;af;a th Èhwe,a, my< msysá c, úÿ,s n,d.drhlg c,h ,nd .kakd ia:dkhl /£ ;sìh§hs'


miq.sh 14 jkod miajrefja le<Ksh iriúfha Wmdê wfmalaIlfhl= jk fuu isiqjd Èh we,a, keröug f.dia isáh§hs bka weo jeà w;=reokaj ;snqfka'

Tyq fidhd tu wjia:dfõu m%foaYjdiSka Èh we,af,a my, fldgfia fidaÈis fufyhqï isÿlr ;snqk o isrer yuqjqfha keye'

Bfha iy fmf¾od Èk fol ;=, o fmd,sish iy m%foaYjdiSka fuu ;reKhd fidhd úu¾YK isÿ l< o isrer fidhd .ekSug yelsjqfha keye'
m%foaYjdiSka mjikafka óg fmr fuu Èh we,af,ka weo jeà mqoa.,hka 14 fofkl= ñhf.dia we;s njhs'

tfukau we,af,ka my,g jegqkq miq my< fldgfia we;s .,a l=yrhla iys; c,h wdjdghla fuka lerflk ia:dkhlg jefgka w;r tys§ isrer fidhd .ekSug yelsjkafka Èk lsysmhla .;ùuka wk;=rej nj m%foaYjdiSka i|yka l<d'

Bg kdúl yuqodfõ lsñÿï lKavdhï fukau m%foaYjdiSkaf.a iyh ,enqk o jegqkq mqoa.,hka ishÆfokdf.au isrere f.dvf.k we;af;a m%foaYfha Ôj;ajk 74 yeúßÈ mqoa.,fhla úiska'

Tyq m%ldY lf<a fuu ia:dkh wk;=reodhl njg m%ldYlr ;sìh§;a ta ms<sn| meñfKk mqoa.,hka lsisÿ ;elSula fkdlsÍu ms<sn| lK.dgqodhl njhs' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips