Ladies Article
Jul 29, 2014  Views 3905
Sep 07, 2013  Views 2589
Feb 09, 2015  Views 2535
iajhx /lshdjg TSlsâ
Aug 24, 2016  Views 2224
W.=fra hula ysrWfkd;a
Mar 13, 2017  Views 501
l¾KYxL noaOfhka ,efnk m%fhdack
Jan 24, 2018  Views 170
Mar 27, 2015  Views 7269
b;srsh yqre lruq
Mar 13, 2017  Views 637
  Models mirror
udari news
images (10)
Gayesha Perera - Cheer The Lions
images (8)
Miss Sri Lanka for Miss Universe 20
images (0)
Madhu Liyanage
images (20)
  Song of the Day - Lyrics
Piyum Neela Wila
Bo Maluwe Mal
Batha Ka Iwarai Balm
Seenu Hadin Lowa Pib
maharagamata wahinna
siyak au laba mageth
  Films
Never Back Down 2
Gini Awi Saha Gini K
IN HELL
The Gods Must Be Cra
Yaara O Dildaara
Ohoma Yan with Ten
  Cartoons
Hitiyoth Hondata Had
Sapa Duka Harana Mee
CHANDI 82- 2014/05/2
KATHAREY KUMARA -45
Ben 10 Sinhala Carto
MAD 2014-06-20
lsisu fohla wu;l lr,d keye" ug jvd uf.a orefjda fokakd .ek fydhkafka thd ;uhs'' - wð;a uq;=l=udrK
Jul 18, 2018 01:38 pm
view 3529 times
0 Comments

lsisu fohla wu;l lr,d keye" ug jvd uf.a orefjda fokakd .ek fydhkafka thd ;uhs'' - wð;a uq;=l=udrK

fï wms fokakf.a ðú; l;dj lsõfjd;a yß''

ukqiaifhlaf.a .;s.=K ckaufhka f.k tk foj,a" tajd fjkia fjkafka keye''

lKavdhï ix.S;h ;=, ;u ku rojd.kak oYl .Kkdjla mqrd wð;a uq;=l=udrK fjfyi uykais jqKd' ld,hla nia wð;a lshd f,an,a .eiqj;a Tyqg wdof¾ lrk fma%laIlhska wvq jqfka keye' ;ju;a ck;djf.a wdof¾ ,nk wð;a h,s l;dnyg ,la jqfKa fla iqÔjd tlal újdy jqKdg miafihs' wð;a jf.au iqÔjd .ek h,s h,s;a l;d lrkakg mgka .;af;a Tjqkaf.a weiqr ksihs' Tjqkaf.a wÆ;a f;dr;=re .ek l;d lrkak wð;a jf.au iqÔjd ysre f.disma fj; f.dv jqKd'


fï Tjqka .ekhs  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips