Ladies Article
kdNsh wjg ߧulska werfUk wefmkaäihsáia
Sep 21, 2018  Views 2861
Jan 28, 2014  Views 2818
wkakdis jHxckh
Aug 04, 2017  Views 2766
Dec 16, 2012  Views 2830
Jul 10, 2014  Views 2830
id¾:l ldka;djka yeuodu tl jf.a we÷ï w¢kafka wehs''@
Feb 28, 2016  Views 2801
Oct 14, 2013  Views 2801
Dec 20, 2012  Views 2811
  Models mirror
Sachini Siriwardhana
images (11)
Umesha
images (7)
Jayani Karunarathna g
images (19)
Madura and Chulakshi
images (23)
  Song of the Day - Lyrics
Thun Hele Kala Thula
Ase Mathuwana
Re Ahase
Dayabarawa Kandulu U
Galin Kala Hadawatha
Awapasa Ahasata
  Films
Vamsi The Warrior
juliya sinhala film
Who Slept with Her
18
2013 BluRay
news 123 thyacom
  Cartoons
Pink Panther
RIDI HIRU 12-23
Yakaari Sinhala Cart
BEN10 12-31
ALI MALLI MAMAI 96
BEN10- OMNIVERSE (10
lsisu fohla wu;l lr,d keye" ug jvd uf.a orefjda fokakd .ek fydhkafka thd ;uhs'' - wð;a uq;=l=udrK
Jul 18, 2018 01:38 pm
view 3859 times
0 Comments

lsisu fohla wu;l lr,d keye" ug jvd uf.a orefjda fokakd .ek fydhkafka thd ;uhs'' - wð;a uq;=l=udrK

fï wms fokakf.a ðú; l;dj lsõfjd;a yß''

ukqiaifhlaf.a .;s.=K ckaufhka f.k tk foj,a" tajd fjkia fjkafka keye''

lKavdhï ix.S;h ;=, ;u ku rojd.kak oYl .Kkdjla mqrd wð;a uq;=l=udrK fjfyi uykais jqKd' ld,hla nia wð;a lshd f,an,a .eiqj;a Tyqg wdof¾ lrk fma%laIlhska wvq jqfka keye' ;ju;a ck;djf.a wdof¾ ,nk wð;a h,s l;dnyg ,la jqfKa fla iqÔjd tlal újdy jqKdg miafihs' wð;a jf.au iqÔjd .ek h,s h,s;a l;d lrkakg mgka .;af;a Tjqkaf.a weiqr ksihs' Tjqkaf.a wÆ;a f;dr;=re .ek l;d lrkak wð;a jf.au iqÔjd ysre f.disma fj; f.dv jqKd'


fï Tjqka .ekhs  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips