Ladies Article
Aug 11, 2012  Views 2889
Jan 27, 2014  Views 2795
biaika n;la
Dec 18, 2017  Views 2801
jhig .syskao@ iu t,a,d jeá,o@
Jul 27, 2017  Views 2793
Mar 14, 2013  Views 2800
jam and chutney
Aug 13, 2016  Views 2780
wkj¾: kdufhka orejka wu;kafka wehs@
Aug 30, 2012  Views 2784
ksfjil we;s jdia‌;= fodaIj,g uqyqK fokafka
Mar 02, 2013  Views 2785
  Models mirror
Miss Scuba Sri Lanka - Harini
images (11)
nadeesha hemamali new
images (0)
Miss Universe-2012
images (80)
Udari Kaushalya Tennakoon
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Aahan inna ahagena i
Pem Banda Sith Banda
manamalaka pana umma
mihidum athare obwa
Sandak Wenna Barinam
Nil Sanda Madala
  Films
Kismat Love
Unnodu Oru Naal
Special 26 2013
Ethumai Methumai
Pethi Gomara
Thuppakki (2012 ) Fu
  Cartoons
Mee Massee 30
Kadiyai Thadiyai
Cow The Boy Show
SCOOBY DOO (78) 2014
Tin Tin Sinhala Cart
Electro Boy (21) 201
úoHd{hka uú; lrñka jir 2000la merKs óks ;=kla iys; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhd.kS
Jul 20, 2018 11:30 am
view 3856 times
0 Comments

úoHd{hka uú; lrñka jir 2000la merKs óks ;=kla iys; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhd.kS

.%ekhsÜ óks fmÜáh fgdka 27la nrhs
rc mjq,l idudðlhka fyda fid,aodÿjka

Bðma;=fõ mqrdúoHd{hka úiska jir 2000la muK merKs wegiels,s j,ska iukaú; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhdf.k ;sfnkjd' óg Èk lsysmhlg fmr Bðma;=fõ ol=Kq È. fjr< m%foaYfha fm!rdKsl kr.rhlska fidhd.;a fï óg¾ folla muK Wie;s fï ñkS fmÜáh Bfha újD; lr we;s njhs jd¾;d jkafka'

tys ;sî mqoa.,hska ;sfofkl=f.a wegiels,s fidhdf.k ;sfnkjd' fuu foay we;=<;a lr ;snq .%ekhsÜ óks fmÜáh ;=, u, wmjyk c,h mqrjd ;snq njhs mqrdúoHd{hka mjikafka' tu .%ekhsÜ óks fmÜáh fgdka 27la n/;s tlla njhs mejfikafka'


fï wegiels,s fojk ishjfia úiQ fgd,ñjrekaf.a fyda frdau wêrdcHhskaf.a úh yels njghs Bðma;= mqrdúoHd{hka wkqudk lrkafka' fï w;r fidhd.;a wegiels,sj, hï msmsÍï we;s ksid mdrdjkaf.a fid,aodÿjka úh yels njg;a u; m,ù ;sfnkjd'

fï ms<sn|j Bðma;= mqrdúoHd{hka ;jÿrg;a .fõIK lghq;= isÿ lrk njhs trg mqrdjia;= ms,sn| uyd iNdfõ f,alï fudia;d*d jisß mjikafka'
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips