Ladies Article
Nov 11, 2013  Views 2871
biaika uid,d
Oct 22, 2018  Views 155
yDohdndOhla je<÷kq úgl§ Èhhq;= m%;sldr
Jun 26, 2015  Views 2795
Jun 10, 2013  Views 2963
ielh" wúYajdih Tfí ,iaik Ôú;h úkdYlr oukak mq¿jk
Jul 17, 2014  Views 2803
oKysila noaOl< flfkl= l<hq;= jHdhdï
Aug 23, 2012  Views 2816
Apr 28, 2013  Views 2887
Sep 02, 2014  Views 2826
  Models mirror
Anusha Rajapaksha
images (13)
lethal commission hot photo
images (14)
opinion alindaya
images (6)
Tharaka Probodani
images (19)
  Song of the Day - Lyrics
Yadamin Banda Wilang
Mage Daasama Piyawi
Athagili Alla Tharuk
kaurunda oba mage
Wen Wee Dan
Adare Tharam
  Films
Midnight FM 2010
Rowthiram
Bakit Hindi Ka Crush
Naan EE
Sukran
Arundhati Vettai
  Cartoons
DUCK DODGERS (13) 20
Yakaari Sinhala Cart
Captain Biceps -24
KUNGFU PancO1
Oggy Saha Karapothth
MAD 02-19
úoHd{hka uú; lrñka jir 2000la merKs óks ;=kla iys; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhd.kS
Jul 20, 2018 11:30 am
view 4035 times
0 Comments

úoHd{hka uú; lrñka jir 2000la merKs óks ;=kla iys; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhd.kS

.%ekhsÜ óks fmÜáh fgdka 27la nrhs
rc mjq,l idudðlhka fyda fid,aodÿjka

Bðma;=fõ mqrdúoHd{hka úiska jir 2000la muK merKs wegiels,s j,ska iukaú; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhdf.k ;sfnkjd' óg Èk lsysmhlg fmr Bðma;=fõ ol=Kq È. fjr< m%foaYfha fm!rdKsl kr.rhlska fidhd.;a fï óg¾ folla muK Wie;s fï ñkS fmÜáh Bfha újD; lr we;s njhs jd¾;d jkafka'

tys ;sî mqoa.,hska ;sfofkl=f.a wegiels,s fidhdf.k ;sfnkjd' fuu foay we;=<;a lr ;snq .%ekhsÜ óks fmÜáh ;=, u, wmjyk c,h mqrjd ;snq njhs mqrdúoHd{hka mjikafka' tu .%ekhsÜ óks fmÜáh fgdka 27la n/;s tlla njhs mejfikafka'


fï wegiels,s fojk ishjfia úiQ fgd,ñjrekaf.a fyda frdau wêrdcHhskaf.a úh yels njghs Bðma;= mqrdúoHd{hka wkqudk lrkafka' fï w;r fidhd.;a wegiels,sj, hï msmsÍï we;s ksid mdrdjkaf.a fid,aodÿjka úh yels njg;a u; m,ù ;sfnkjd'

fï ms<sn|j Bðma;= mqrdúoHd{hka ;jÿrg;a .fõIK lghq;= isÿ lrk njhs trg mqrdjia;= ms,sn| uyd iNdfõ f,alï fudia;d*d jisß mjikafka'
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips