Ladies Article
W!re uia l¿ .ïñßia jHxckh
Dec 20, 2017  Views 241
ux., uq˙ - ukd,hska i|yd
Jul 31, 2012  Views 3349
fidfiaÊ frda,aia    
Jan 17, 2018  Views 209
Aug 12, 2012  Views 2446
uf.a fmïj;d ug;a jvd uf.a fomdj,g wdofrhs
Mar 11, 2014  Views 2598
Nov 04, 2014  Views 2685
Feb 17, 2015  Views 2565
Sep 13, 2014  Views 2578
  Models mirror
madhu nude
images (9)
Piumi Hansamali
images (25)
Keneeta
images (10)
Chathurya
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
Denuwan Piya Kanduli
Asa Randunu Randunu
Rathu Rosa Mal Unmad
Ma Dase Wedana Oba D
Dethola Noki De Dene
Sanda Ra Magr Dasa M
  Films
Thilalangadi
One Shot One
Bithu Sithuwam
Shikar
Arundhati Vettai
Yama Lo vedika natti
  Cartoons
KUMBICHCHI (04) 2015
Gigurum Danawuwa -01
SUTINMAATINs-2- (264
SUTINMAATIN (181) 20
Ninja Turtles 10
RATHNAGE WEERA CHARI
úoHd{hka uú; lrñka jir 2000la merKs óks ;=kla iys; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhd.kS
Jul 20, 2018 11:30 am
view 3522 times
0 Comments

úoHd{hka uú; lrñka jir 2000la merKs óks ;=kla iys; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhd.kS

.%ekhsÜ óks fmÜáh fgdka 27la nrhs
rc mjq,l idudðlhka fyda fid,aodÿjka

Bðma;=fõ mqrdúoHd{hka úiska jir 2000la muK merKs wegiels,s j,ska iukaú; .%ekhsÜ óks fmÜáhla fidhdf.k ;sfnkjd' óg Èk lsysmhlg fmr Bðma;=fõ ol=Kq È. fjr< m%foaYfha fm!rdKsl kr.rhlska fidhd.;a fï óg¾ folla muK Wie;s fï ñkS fmÜáh Bfha újD; lr we;s njhs jd¾;d jkafka'

tys ;sî mqoa.,hska ;sfofkl=f.a wegiels,s fidhdf.k ;sfnkjd' fuu foay we;=<;a lr ;snq .%ekhsÜ óks fmÜáh ;=, u, wmjyk c,h mqrjd ;snq njhs mqrdúoHd{hka mjikafka' tu .%ekhsÜ óks fmÜáh fgdka 27la n/;s tlla njhs mejfikafka'


fï wegiels,s fojk ishjfia úiQ fgd,ñjrekaf.a fyda frdau wêrdcHhskaf.a úh yels njghs Bðma;= mqrdúoHd{hka wkqudk lrkafka' fï w;r fidhd.;a wegiels,sj, hï msmsÍï we;s ksid mdrdjkaf.a fid,aodÿjka úh yels njg;a u; m,ù ;sfnkjd'

fï ms<sn|j Bðma;= mqrdúoHd{hka ;jÿrg;a .fõIK lghq;= isÿ lrk njhs trg mqrdjia;= ms,sn| uyd iNdfõ f,alï fudia;d*d jisß mjikafka'
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips