Ladies Article
Tfí f.j;a;;a m,;=re j;a;la lr.uq
Mar 07, 2014  Views 2784
ux., Èkfha§ Wvrg uq,a we÷u we£ug fmr fïjd oek.kak
Jun 06, 2014  Views 2798
Nov 26, 2012  Views 2843
Feb 09, 2015  Views 2809
Mar 13, 2015  Views 2797
Mar 12, 2015  Views 2795
ksjqka ore Wm; iïnkaO .egÆ
Jan 04, 2018  Views 2823
Aug 08, 2013  Views 2769
  Models mirror
fallon michelle obe ruwa making vid
images (0)
Nirosha model
images (28)
Jaqualine in murder 2
images (0)
K.Sujeewaand and ajith muthu kumara
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
mal natu weni podi d
Hitha Wawannema Na O
Diya Podak Wemin
A Neela Nethu Sala
Obe Sewana Mata Niwa
gaman magak thibunad
  Films
agara dagara
Bambara Walalla
Humpty Sharma Ki Dul
Madurey Full Movie
Arundhati Vettai
Joli Buwa
  Cartoons
Bandolero Sinhala Ca
WALAS MULLA-s3 (240)
VEERA -(09) 2014-11-
KUNG FU (68) -2015-0
WALAS MULLA (117) 20
PANAMUREY NEYO 2014-
ñhqre yçka foijka uqim;a l< .dhk Ys,amS lsxia,s mSßiaf.a ÈhKsh lùIdf.a yÈis úfhdaj lsisod wu;l fkdfjkak ifydaorhd l, l%shdj
Aug 15, 2018 01:18 pm
view 3895 times
0 Comments

ñhqre yçka foijka uqim;a l< .dhk Ys,amS lsxia,s mSßiaf.a ÈhKsh lùIdf.a yÈis úfhdaj lsisod wu;l fkdfjkak ifydaorhd l, l%shdj

Ôúf;a iuyr fj,djg wmsj fydhdf.k tk lror ksid Ôú; mjd ke;sfjkjd' talg jhi" Okh" ckm%sh;ajh lsisu úÈylska n,mdkafka kE'

wms fï úÈyg lshkak ys;=fõ ljqre;a okak" ljqre w;r;a ckm%sh Flash back .dhl lsxia,s mSßiaf.a ÈhKsh wikSm ;;a;ajhlska ðúf;a od,d .sfha óg udi lsysmhlg fmrhs'

lùId uOqrx.s mSßia kï jQ weh ñhhkúg fodf<diafjks úfha miq jqKd'


fï yÈis úfhdaj ksid lsxia,s mSßiaf.a mjq,a oeä lïmkhlg ,lajQ w;r ish ifydaoßhf.a u;lh fldhs fudy;l fyda wu;l fkdlsÍfï wáfhka wehf.a ifydaorhd jk lú÷ fukaäia wmqre jevla lr ;snqkd'

ta ish wdorKSh ke.kshf.a /j ish wf;a is;a;ï lr.ekSuhs'

Tyq ke.kshf.a rej is;a;ï lr.kakd wdldrh my;ska"
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips