Ladies Article
Nov 15, 2014  Views 2866
Jul 09, 2013  Views 2894
Sep 18, 2012  Views 2894
Mar 22, 2013  Views 2870
ffjoH w;sf¾lh'''
Jul 11, 2015  Views 2819
Mar 14, 2013  Views 2869
újdyhg fmdfrdkaoï n,kjo @ reêrh mßlIdlr .kakjo@
Feb 04, 2014  Views 2817
frdla flala
Jul 11, 2017  Views 2839
  Models mirror
Shruthi
images (7)
Teena Shanell Photo Collection
images (10)
Biyanka pahathkumbura
images (6)
Dark Angel seuwandi
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Thun Hele Kala Thula
Pem Pata Wela
Obe Sewana Mata Niwa
Samanmal Piyalle
Mw Awrudu Kale [ Pal
Gahaka Mal Pipila
  Films
Businessman
Pethi Gomara
Romantic Comedy Movi
Red Alert
Tone deaf clinic 201
Mannaru
  Cartoons
CHANDI 86
MAYA DIVAINA 05 2016
SUTINMAATIN (205) 20
TIN TIN (21)
RATHNAGE WEERA CHARI
OLLIVER S ADVENTURES
ñhqre yçka foijka uqim;a l< .dhk Ys,amS lsxia,s mSßiaf.a ÈhKsh lùIdf.a yÈis úfhdaj lsisod wu;l fkdfjkak ifydaorhd l, l%shdj
Aug 15, 2018 01:18 pm
view 4089 times
0 Comments

ñhqre yçka foijka uqim;a l< .dhk Ys,amS lsxia,s mSßiaf.a ÈhKsh lùIdf.a yÈis úfhdaj lsisod wu;l fkdfjkak ifydaorhd l, l%shdj

Ôúf;a iuyr fj,djg wmsj fydhdf.k tk lror ksid Ôú; mjd ke;sfjkjd' talg jhi" Okh" ckm%sh;ajh lsisu úÈylska n,mdkafka kE'

wms fï úÈyg lshkak ys;=fõ ljqre;a okak" ljqre w;r;a ckm%sh Flash back .dhl lsxia,s mSßiaf.a ÈhKsh wikSm ;;a;ajhlska ðúf;a od,d .sfha óg udi lsysmhlg fmrhs'

lùId uOqrx.s mSßia kï jQ weh ñhhkúg fodf<diafjks úfha miq jqKd'


fï yÈis úfhdaj ksid lsxia,s mSßiaf.a mjq,a oeä lïmkhlg ,lajQ w;r ish ifydaoßhf.a u;lh fldhs fudy;l fyda wu;l fkdlsÍfï wáfhka wehf.a ifydaorhd jk lú÷ fukaäia wmqre jevla lr ;snqkd'

ta ish wdorKSh ke.kshf.a /j ish wf;a is;a;ï lr.ekSuhs'

Tyq ke.kshf.a rej is;a;ï lr.kakd wdldrh my;ska"
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *