Ladies Article
Sep 06, 2012  Views 2890
Jan 26, 2014  Views 2813
Nov 14, 2012  Views 2875
wef`.a f,a wvq whg ksú;s b;du .=Khs
Apr 03, 2014  Views 2828
Apr 30, 2013  Views 2859
Mar 13, 2015  Views 2869
f,dalfha m%:u .¾NdIh noaOlsÍu
Aug 18, 2012  Views 2832
jl=.vq frda.Skag iqÿiq wdydr
Aug 12, 2016  Views 2843
  Models mirror
Teena new
images (10)
Udari colection
images (17)
Aletta Ocean Hot Photos
images (10)
Keshala Keshi
images (11)
  Song of the Day - Lyrics
Daiwaye saradamin we
Hamadama Hadana Sith
Neka Uyan Wathu Madi
Chanchal Hagumaka Ni
Dayabarawa Kandulu U
Me Mey Gaha Yata
  Films
Valampuri
Paya Enna Hiru Se -
Sulaga sinhala film
Chaahat - Hindi Mov
Punchi Weera Charika
Le Kiri Kandulu
  Cartoons
SUTINMAATIN (79) 201
SURAWEERA BATTA 01-1
TIN TIN (22)
ROARY THE RACING CAR
Sihina Kumari -18
SUTINMAATIN (13) 201
;u ckfkakao%h lsUqf,l=g lkak ÿkak ;reKhdg w;afjÉp brKu
Sep 20, 2018 03:56 pm
view 4072 times
0 Comments

;u ckfkakao%h lsUqf,l=g lkak ÿkak ;reKhdg w;afjÉp brKu

;u ckfkakao%h lsUqf,l=g imd lEug bv ie,eiajQ ;reKfhl=g w;ajQ brKula oelafjk ùäfhdajla fï jkúg wka;¾cd,hg tlaj ;sfnkjd'

wod< isÿùu jd¾;d jkafka weußldfjka'

;reKfhl= úiska l=vd m%udKfha lsUq,a meáfhl= f.k ish Wl=, u; ;ndf.k m%:ufhka ish we.s,s iy Èj tu i;ajhdg imdlEug i,iajk whqre wod< ùäfhdafõ oelafjkjd'


tu ia:dkfha isá msßi ;j;a mqÿu lrùug is;+ tu ;reKhd wk;=rej lsUq,a meáhdg imd lEug i,iajkafka ;u ckfkakao%hhs'

lsisfjl= fkdis;+ f,i lsUq,a meáhd tu ;reKhdf.a ckfkakao%hfhka ie<lsh hq;= fldgila imd lk whqre tu ùäfhdafõ oelafjkjd'

flfia fj;;a tu wjia:dfõ m%:ufhka th úysÆjlg .;a ;reKhd wjidkfha wi, isák mqoa.,hkaf.ka Woõ b,a,d lE .ik whqre tu ùäfhdafõ oelafjkjd'

tu wjia:dj wi< isá wfhl= má.; lr wka;¾cd,hg tlalr we;suq;a bka wk;=rej isÿjQ foa ms<sn|j ksYaÑ;j lsisjla i|ykaj fkdue;s njhs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips
May 21, 2019