Ladies Article
Mar 21, 2013  Views 2764
May 13, 2013  Views 2768
ksfrda.S iqj i`oyd ysre lsrKg wdjrKh jkak
Apr 28, 2014  Views 2761
Jun 25, 2013  Views 2757
ieñhdg mKfia ie,l=j;a Tyqf.a ySkudkh ksid mSvd ú¢ .eyekshla
Jun 25, 2014  Views 2781
.eìks iufha fok úgñka j¾. ujg;a orejdg;a tlfia jeo.;a
Aug 15, 2018  Views 2788
fldkafoa fõokdj fkdi,ld yeÍu Nhdkl úh yelshs
Feb 02, 2018  Views 2766
Apr 25, 2013  Views 2758
  Models mirror
Dilshani Perera
images (8)
Jana Daluwaththa
images (13)
Tharuka new
images (13)
Kaushalya Madhavis
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Oba Tharam
Adare Kiya (As Katha
Oba Giyama Duka Mata
Dayabarawa Kandulu U
Pata Pata Mal
Oba Mata Tharuwaki G
  Films
REIGN OF FIRE 2002
Challengers
Mago Digo Dai sinhal
Nagaram - Sinhala Mo
I am Sam
Taprobane Sinhala Mo
  Cartoons
ALI MALLI MAMAI 142
JUSTING & TESTING (0
Pissu Pusa Sinhala C
YAKARI-(31) 2014-10-
Boola -40
RATHNAGE WEERA CHARI
Wkkaÿjd f,i rgu wdorh l< ysgmq l%slÜ l%Svl cd;Hka;r úksiqre l=ud¾ O¾ufiakf.a ÈhKsh Wmka Èkh iure yeá
Oct 16, 2018 08:54 pm
view 3719 times
0 Comments

Wkkaÿjd f,i rgu wdorh l< ysgmq l%slÜ l%Svl cd;Hka;r úksiqre l=ud¾ O¾ufiakf.a ÈhKsh Wmka Èkh iure yeá

l=ud¾ O¾ufiak lshkafka ljqre;a wdof¾ lrk pß;hla' l%slÜ úksiqrejrfhla úÈyg lghq;= lrk Tyq ld,hla l%Svlfhla úÈyg;a ck;dj w;f¾ ysáhd' ck;dj wdof¾ lrk olaI úksiqrejrfhla jf.au Tyq wdorKsh ;d;a;d flfkla' orejka y;rfofkl=f.a ;d;a;d flfkla' ÿjreka ;=ka fofkla yd mqf;la bkak Tyqg wog;a fndfyda fofkla m%sh lrkjd' Tyqf.a f;jeks orejd ÈhKshla' wehf.a WmkaÈkh miq.shod ;snqKd'


WmkaÈk idohla weh fjkqfjka ixúOdkh fj,d ;snqkd tys cdhd rEm my;ska

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips