Ladies Article
ielh" wúYajdih Tfí ,iaik Ôú;h úkdYlr oukak mq¿jk
Jul 17, 2014  Views 2780
Oct 20, 2012  Views 2796
Sep 18, 2012  Views 2803
Nov 22, 2012  Views 2859
Jan 12, 2013  Views 2779
Jan 01, 2013  Views 2799
flala iEoSfuaoS fus jeros lrkak Mmd
Aug 18, 2016  Views 2788
oreM, mudùug n,mdk fya;=
Apr 26, 2014  Views 2781
  Models mirror
shashi gaum
images (9)
miss sri lanka 2013
images (10)
Maryam Badurdeen
images (17)
Blue short
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Duka Danne
Sudu Mudu Rala Pela
Dayama Pubuduwalu
Hadawatha Parana Son
Hitha Wawannema Na O
Sihina Lowak Dutuwa
  Films
Hot Money
Beddegama
Alimankada sinhala f
gayathri
Pained
Devathai Sonna Kavit
  Cartoons
WALAS MULLA-s3 (220)
SUPER SHIVA-S2-2
SUPER SHIVA-S2-3
Bandolero Sinhala Ca
SCOOBY DOO (47) 2014
MEE Media -78
wïud lsß fmdj,d yomq Ôúf;a fojeks wïud úi fmdj,d úkdY lrkjdkï tal ienE wdorhlao @
Oct 18, 2018 01:27 pm
view 3864 times
0 Comments

wïud lsß fmdj,d yomq Ôúf;a fojeks wïud úi fmdj,d úkdY lrkjdkï tal ienE wdorhlao @fld,af,l=g is.rÜ tlla m;a;= lr,d fok tl iEnE wdof¾ kï fïlg fudloao lshkafka @

wdof¾ lshkafka mß;Hd.hla jf.au f,dl= lemlsÍula'
;uka wdorh lrk flkd jerÈ mdrl .sfhd;a ta mdfrka yß mdrg .kak tl fmïj;df.a fyda fmïj;shf.a j.lSula'
fï ojiaj, wka;¾cd,h mqrdu PdhdrEm lsysmhla yqjudre fjkjd' ta ;ukaf.a fmïj;dg ÿïjeáhla o,aj,d fok fmïj;shlf.a PdhdrEmhla tlal'
iuyre fuh i|yka lr,d ;snqfKa ria;shdÿldr ienE wdof¾ lsh,d'
yenehs ienE wdof¾ lshkafka fuhkï fkfjhs'
fudlo wïud lsß fmdj,d yomq Ôúf;a fojeks wïud úi fmdj,d úkdY lrkjdkï tal wdorhlao lsh,d yq.la wh m%Yak lr,d ;snqKd'
ienE wdof¾ lsh,d ta PdhdrEm m,lr,d ;snqKq whg wms fmkajkjd kshu ienE wdof¾ lshkafka fukak fïlhs lsh,d''
n,kak fï PdhdrEm Èyd… ;SrKh lrkak Tnu''


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips