Ladies Article
Aug 27, 2012  Views 2771
Tfí ksjig;a frdai u,a
Mar 26, 2014  Views 2765
Oct 01, 2014  Views 2758
Jul 24, 2013  Views 2756
Dec 12, 2012  Views 2763
Aug 12, 2012  Views 2773
nh ke;=j ì;a;r lkak
Jan 26, 2013  Views 2761
Jan 07, 2014  Views 2763
  Models mirror
miss srilanka 2011
images (0)
Fallon and Nishantha
images (7)
Rithu Akarsha
images (40)
Niki
images (14)
  Song of the Day - Lyrics
Mululowama Nethi Una
Dawasak Da Handawaka
Perada Mawusina
bidunu pem hada niwa
Siripuda Wasse Api T
Dethola Noki De Dene
  Films
Kowmarya Tamil Full
8x10 Tasveer
Businessman
Maryan
Sudu Hansi
Pissu Pooso
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN
HITHA HONDA KUMARAYA
ROBINSON ANDARAYA 19
ALI MALLI MAMAI 47
ROBINSON ANDARAYA 18
Pink Panther
f,dafla bkak idrd.S yd ,iaiku .=jka fiaúldjf.a PdhdrEm wka;¾cd,h l,Uhs
Oct 18, 2018 11:03 pm
view 3717 times
0 Comments

f,dafla bkak idrd.S yd ,iaiku .=jka fiaúldjf.a PdhdrEm wka;¾cd,h l,Uhs

f,dafla ,iaiku .=jka fiaúldj bkafka Ökfha lsõfjd;a ljqrej;au úYajdi lrk tlla keye'kuq;a ta we;a; nj úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd' 23 yeúßÈ weh Ökfha Malaysia ðj;a fjkafka' ku Mabel Goo'


fï fjkfldg fï rEm iqkaoßh .ek fndfyda fokdf.a wjodkh fhduq fj,d ;sfnk nj jd¾;d fjkjd' wehf.a iudc cd, fjí wvú ioyd fhduq lrk chdrEm ioyd fndfyda ;reKhka úYd, f,i m%;spdr olajd ;sfnkjd'

ta jf.au iudc cd, fjí wvúhg mKsúv tjk ;reKhka mjd isák nj;a ioyka fjkjd' .=jka fiaúldjlg wu;ru weh ksoyia k¾;k Ys,amskshla úÈyg;a lghq;= lrkjd' ta ú;rla fkfuhs weh jHdmdr iïnkaOfhka wOHdmkh ,nk nj;a ioyka' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips