Ladies Article
Dec 03, 2012  Views 2825
Dec 21, 2013  Views 2778
ieuka flala
Jul 04, 2018  Views 2813
Nov 01, 2013  Views 2813
uõlsß §fï § .eg¿ we;s jkakg fya;=
Dec 31, 2017  Views 2795
Feb 13, 2013  Views 2846
ksfjil we;s jdia‌;= fodaIj,g uqyqK fokafka
Mar 02, 2013  Views 2798
úÿ,s ì, wvqjk l%u
Nov 25, 2016  Views 2806
  Models mirror
The Midnight Divas Valentine Dinner
images (37)
Piumi Srinayaka
images (54)
Chanudi Niluka Kodikara
images (40)
Shalani Tharaka New
images (15)
  Song of the Day - Lyrics
Mihipita Agalak Himi
Sundarathwayen Piri
Pembara Nethakin Had
Suwanda Hamana Bilid
oya asdeka mata adar
Sudu Mudu Rala Pela
  Films
Need For Speed offic
Bathilukku Bathil
Click 3
Please Wait
Flight Of Fury
Rock On
  Cartoons
DUCK DODGERS (10) 20
Cow The Boy Sinhala
THE GARFIELD SHOW (1
321 PENGUINS 2015-01
Silvester and Tweety
Yakiri sinhala carto
f,dalhu okak ioaOka; k¿jd mqxÑ fl,af,la lrldr nÈhs
Nov 13, 2018 01:58 pm
view 3926 times
0 Comments

f,dalhu okak ioaOka; k¿jd mqxÑ fl,af,la lrldr nÈhs

f.aï T*a f;%dakaia lshk fg,s kdgH ud,dj fndfyda fofkla m%sh lrk kdgH ud,djla' tys m%Odk pß;hla ksrEmKh l< ckm%sh k¿ f;da¾ ìfhdakaika kdgH ;rïu ckm%shhs' Tyqf.a Wi wä 6hs w.,a 9la iys; úYd, YÍrhla jqj;a ;ju;a Tyq miq jkafka 29 úfhys'

Tyq miq.sh od újdy Èúhg msúiqKd' Tyqf.a ukd,sh jqfha fl,aiS fykaika' o ujqkagka fyj;a f;da¾ ìfhdakaika bkaiag.%Eï msgqfjys ;u újdy ux.,Hfha PdhdrEmhla m< lrñka igyka lf<a ;uka fl,aiS iu. újdy jqkd lsh,hs'


ìfhdakaika iy fl,aiS fmñka neÿfKa miq.sh jif¾§' fofokd uq,skau uqK .eiS we;af;a lekvdfõ§' ta jk úg fl,aiS trfgys wjkay,l fõg¾jßhl f,i fiajh lr we;s nj ;uhs ioyka fjkafka' ìfhdakaikaf.a Wi wä 6'9 la' kuq;a fl,aiS f.a Wi wä 5'2 la' fldfydu fj;;a fofokdf.a msú;=re wdorhg fï Wi m%udK n,md keye lsh,hs lshkafka'  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips