Ladies Article
Sep 06, 2012  Views 2809
Aug 12, 2012  Views 2816
Jun 08, 2013  Views 2789
Nov 26, 2012  Views 2807
Jun 14, 2013  Views 2826
Dec 06, 2012  Views 2788
May 22, 2014  Views 2775
kiak lsßfuka ,efnk m%fhdack
Jan 01, 2018  Views 2793
  Models mirror
Sagarika Ghatge wallpapers
images (0)
Udari Nadishani
images (20)
Samanalee Fonseka
images (19)
Oshadi Himasha Chavindi
images (68)
  Song of the Day - Lyrics
Daasa Themila Heena
Thanikama huru denet
Husmak Durin (Dura Y
Kawada Ho
Batha Ka Iwarai Balm
Memal mawathe
  Films
Here I am to Worship
Suwanda Danuna Jiwit
Aru De Soysa Comedy
Chokkali
Mille Soya
Creature
  Cartoons
Chandi Sinhala Carto
BAT PAT-12
SCOOBY DOO (227) 201
SCOOBY DOO (243) 201
Chandi Sinhala Carto
Pink Sinhala 11.09.2
f,dju uú; lrñka m%:ujrg Ökh yf|a ydjd wjÈlr jQ yeá
Jan 12, 2019 01:11 pm
view 137 times
0 Comments

f,dju uú; lrñka m%:ujrg Ökh yf|a ydjd wjÈlr jQ yeá

pkao%hdf.a mD:súhg msgqmd we;s w÷re mig f.dvng Ök pkao% .fõIK hdkh hqgq - gQ" fyj;a i| idjd" oeka tys .fõIK pdßld i|yd iQodkï'

if|a w÷re mig m%:ujrg .fõIK hdkhla uDÿ f,i f.dv neiaiùug iu;a jQ m%:u rg Ökhhs'


wNHdjldYfha n,jf;l= ùug ie,iqï lrk Ökh pdka.S 4" fufyhqu u.ska tu ch.%yKh w;a lr .ekSug iu;a jqKd'

pkao%hdf.a mD:súhg uqyqK,d we;s m%foaYh fuka fkdj w÷re mi wdjdg iy l÷lr m%foaY /ilska iukaú; nj i|yka'

fï ksid th .fõIKh ÿIalr lghq;a;la f,ihs ie,flkafka'

tys f.dvng Ök i| idjd .fõIlh meh .Kkdjl §¾> kskaolska wk;=rejhs oeka l%shdldÍ ù we;af;a'

ta" tys mdßißl ;;a;ajhkag yev .eiSfuka wk;=rejhs'

ta wkqj Ökh úiska pkao% .fõIlh ,nd .;a if|a w÷re mfia PdhdrEm /ila fï jk úg;a ksl=;a lr ;sfnkjd'
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *