Ladies Article
Nov 07, 2012  Views 2871
Feb 07, 2013  Views 2848
Jan 29, 2013  Views 2848
Sep 24, 2013  Views 2832
Mar 20, 2013  Views 2884
Apr 01, 2013  Views 2864
Nov 29, 2012  Views 2879
Apr 11, 2013  Views 3007
  Models mirror
Irusha-Hiruni
images (10)
Aruni Rajapaksha model
images (4)
Deran LUX Cinema awards
images (43)
Gayesha- Christmas 2012
images (5)
  Song of the Day - Lyrics
siyak au laba mageth
ethin ethata ethin e
Bol Pini Watena....
Piyaneni Ma Nawatha
Mage Puthuta Mal Yah
danena duk vedana hi
  Films
Ek Villain
Kapatikama
Sudu Hansi
Aggar
Manthrikan
Swing Girls
  Cartoons
SUTINMAATINs-2- (283
Phosana Poddo -22
VEERA -(16) 2014-11-
THE GARFIELD SHOW (2
Mini Toon Sinhala Ca
Sellam Gedara 2013.1
w,õj .uu yvjñka r;ak Èh w,a,g ì,s jQ isiqjdf.a ksi, foayh yuqfjhs
Mar 26, 2019 10:01 am
view 4044 times
0 Comments

w,õj .uu yvjñka r;ak Èh w,a,g ì,s jQ isiqjdf.a ksi, foayh yuqfjhs

yi,l r;ak we,a, Èh we,a, keröug .sh fmardfoKsh úYaj úoHd,fha isiqfjl= wjdikdjka; f,i Èh myrlg yiqù ñhhdfï isÿùula jd¾;d fjkjd' fuf,i ñhf.dia we;af;a §>dhq nKavdr kue;s 25 yeúßÈ isiqfjla'

Tyq fmardfoksh iriúfha f;jk jif¾ ixLHdkfõ§ úoHd Wmdêhla yodrñka isá l=reKE., w,õfõ mÈxÑj isá isiqfjla njhs ioyka jkafka'

iriúfha ñ;=rka msßila iu. Tyq r;ak we,a, keröug úfkdao pdßldjla f.dia ;snQ w;r tys§ Tyq weojeàfuka miq isrer Èh myrg yiqj w;=reokaj ;sfnkjd' miqj fufyhqula Èh;a lr fmf¾od iji isrer fidhd.ekSfuka miq uyshx.K uQ,sl frdayf,a wêlrK ffjoHjrhd fj; mYapd;a mÍlaIKh i|yd fhduq lr ;sfnk nj;a ioyka'


l=reKE., w,õj ngysr fjkafkdarej ,smskfha mÈxÑj isá §>dhq l=reKE., u,shfoaj úoHd,fha wdÈ isiqfjls' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips